Energija

Energetska učinkovitost


Energetska učinkovitost u zgradama za stanovanje i poticanje primjene obnovljivih izvora energije mogu promijeniti odnose energetskih potreba Republike Hrvatske, a to je u izravnoj vezi sa smanjenjem zagađenja okoliša u kojemu živimo.

Toplinska energija

Toplinska energija prelazi s jednog objekta na drugi zbog razlike u temperaturi. Toplina se prenosi na tri osnovna načina: kondukcijom, konvekcijom i zračenjem. 

Električna energija

Ovisnost čovječanstva o električnoj energiji svakim danom je sve vidljivija.  Električna energija nedvojbeno je najvažniji oblik energije koji čovječanstvo koristi jer se relativno jednostavno transportira i što je najvažnije – jednostavno se može pretvoriti u ostale korisne oblike energije poput kinetičke i toplinske energije.

Prijavnica

Želite li se uključiti u raspravu na chatu (brbljaonici)ili nedaj Bože učetvovati u raspravi na forumu, registracija je obavezna!

Upišite stvarnu e-mail adresu, jer u protivnom nećete moći aktivirati članstvo!

Zajedno smo jači !

VODIČ S KORISNIM SAVJETIMA ZA SIGURNO KVALITETNO I EKONOMIČNO STANOVANJE

Tiskani su prvi primjerci knjige namijenjene stanarima-suvlasnicima stambenih zgrada. 14.03.2012. godine u suradnji sa Hrvatskom obrtničkom komorom i Udrugom gradova u Republici Hrvatskoj, predstavljena je javnosti knjiga "VODIČ S KORISNIM SAVJETIMA ZA SIGURNO, KVALITETNO I EKONOMIČNO STANOVANJE"

"Novi priručnik", kako je najavljena knjiga, je izišao iz tiska. Radi se o nekoliko stotina besplatnih primjeraka koji su poslužili za predstavljanje projekta. Knjiga nije predviđena za tržište. Radi se o programu koji omogućava pravnim i fizičkim osobama da izravno sudjeluju u financiranju troškova tiskanja i i dostave. Tako će biti omogućeno da se knjiga dobije po cijeni koja obuhvaća samo izravne troškove. Na taj način smo došli do jedinične cijene od 12,00 Kuna po primjerku knjige za količinu najmanje 10 000 primjeraka.

Normalno je da trenutno ne postoji subjekt koji će osigurati sredstva za taj broj primjeraka. Zbog toga smo pripremili program po kojem se organizirano prikupljanju predbilježbe od jedinica lokalne samouprave i drugih pravnih i fizičkih osoba. Najmanja količina knjiga u predbilježbi je 50 primjeraka. To znači da će za učesnika u financiranju troškova za 50 primjeraka knjige to iznositi 600,00 Kn.
 
U suradnji sa Udrugom gradova u Republici Hrvatskoj, dostavili smo prijedlog gradovima da za svoje građane osiguraju moguću količinu besplatnih primjeraka knjige. Međutim , svjesni smo situacije koja nam govori da zbog krize i recesije, gradovi neće moći osigurati sredstva za dovoljan broj primjeraka. Iz tog razloga predlažemo suvlasnicima stambenih zgrada i upraviteljima da organizirano prikupe sredstva i sufinanciranju potrebit broj primjeraka knjige.
 
Vjerujemo da ste uvidjeli da se radi o ozbiljnom projektu koji se provodi sukladno trenutnoj situaciji kada je svaka kuna bitna za standard građana. Iz tog razloga sada prikupljamo predbilježbe. Kad se predbilježi dovoljan broj primjeraka, obavijestit ćemo građane da na broj žiro računa Koordinacije udruga stanara uplati planirani iznos, i dat će se zahtjeva za tiskanje knjiga. Knjige će biti isporučene izravno na adresu učesnika u financiranju u roku od dva tjedna.
 
Iako još nismo objavili model sudjelovanja u financiranju knjige, već smo dobili predbilježbe za više od 1000 primjeraka. To su predbilježbe onih koji znaju za kvalitetan sadržaj knjige od 158 stranica, čiji trošak je u visini prosječnog iliustriranog časopisa.
 
U priloženom obliku, predbilježbu možete dostaviti na navedene adrese e-mail porukom ili fax- porukom.
 
 
UREDNIK
 
_________________________________________________________________________________________________________________
 
SADRŽAJ

SADRŽAJ

UPRAVLJANJE ZGRADAMA I ODRŽAVANJE .......................3

SUVLASNIČKA ZAJEDNICA .................................................................................. 3

Međuvlasnički ugovori .............................................................................. 4

Ugovor o upravljanju ................................................................................ 4

Odluka o kućnom redu .............................................................................. 6

PRAVILA PONAŠANJA KOJA SVAKI SUVLASNIK MORA ZNATI ................................. 9

Plaćanje pričuve je obveza ........................................................................ 9

Briga o zajedničkim dijelovima i uređajima .............................................. 10

Isključenje iz suvlasničke zajednice .......................................................... 13

ETAŽIRANJE TRAJNO RJEŠAVA VLASNIČKE ODNOSE ........................................... 14

NAKNADNI GRAĐEVINSKI RADOVI ..................................................................... 15

KREDITI ........................................................................................................... 16

MODEL KREDITIRANJA SUVLASNIKA ZGRADA NA UPRAVLJANJU KOD UPRAVITELJA NEKRETNINAMA .............................................................................................. 18

BRIGA O ZAJEDNIČKIM DIJELOVIMA ZGRADA ..................... 20

VODOVOD I KANALIZACIJA ............................................................................... 21

ELEKTROINSTALACIJE ....................................................................................... 22

PLINSKE INSTALACIJE ....................................................................................... 26

SUSTAV OPSKRBE TOPLINSKOM ENERGIJOM ..................................................... 27

DIMNJACI ....................................................................................................... . 29

DIZALA ............................................................................................................ 31

PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA OSOBAMA S INVALIDITETOM ............................... 34

PITANJA SAVJETOVALIŠTU ZA ZAŠTITU POTROŠAČA .......................................... 37

ENERGETSKA UČINKOVITOST.................................................. 40

ENERGETIKA ZGRADARSTVA ............................................................................. 40

ENERGETSKO CERTIFICIRANJE U HRVATSKOJ .................................................... 45

TOPLINSKI IZOLACIJSKI MATERIJALI ................................................................. 51

KROVOVI .......................................................................................................... 54

VANJSKI ZIDOVI ............................................................................................... 55

PROZORI I VRATA ............................................................................................. 55

FASADE ............................................................................................................ 58

ZAŠTITA OD POŽARA (vatrootpornost sustava) ................................................... 62

TOPLINSKI MOSTOVI ........................................................................................ 62

MORTOVI ZA LJEPLJENJE I ARMATURNI SLOJ .................................................... 64

ZAVRŠNA OBRADA FASADE U ETICS FASADNIM SUSTAVIMA .............................. 68

KAKO SMANJITI POTROŠNJU ENERGIJE ............................................................. 77

Električna energija ....................................................................... .......... 77

Toplinska energija .................................................................................. 79

Plin ........................................................................................................ 80

KAKO JEDNOSTAVNO UŠTEDJETI NOVAC ZAMJENOM STARIH PROZORA

S ENERGETSKI UČINKOVITIM PROZORIMA ......................................................... 81

ALTERNATIVNI IZVORI ENERGIJE ...................................................................... 84

Solarna energija ..................................................................................... 84

Grijanje na biomasu ................................................................................ 89

YTONG ............................................................................................................. 91

SIGURNOST LJUDI I IMOVINE ................................................ 93

POLICIJA U ZAJEDNICI ...................................................................................... 93

POLICIJA U SUSTAVU PREVENCIJE .................................................................... 95

URBANA KRIMINALISTIČKA PREVENCIJA ............................................................ 96

KAKO ZAŠTITITI STANOVE I UČINITI IH SIGURNIJIMA ....................................... 98

DOBAR SUSJED – SIGURAN STAN .................................................................... 102

SUSTAVI TEHNIČKE ZAŠTITE ........................................................................... 104

ZLOUPORABA SREDSTAVA OVISNOSTI ............................................................. 106

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA ............................................................................... 111

Odgovornost (su)vlasnika ...................................................................... 113

Požar u visokim objektima ..................................................................... 113

OSIGURANJE .................................................................................................. 115

Osiguranje u stambenim zgradama ........................................................ 116

Osiguranje stvari kućanstava ................................................................. 119

CIVILNA ZAŠTITA ............................................................................................ 121

CRVENI KRIŽ .................................................................................................. 131

CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB ........................................................................... 134

ZDRAV ŽIVOT U URBANOJ SREDINI ...................................... 135

ŽIVITE LI U BOLESNOJ ZGRADI? ...................................................................... 135

ALERGIJE – BOLESTI MODERNOG NAČINA ŽIVOTA ........................................... 138

BUKA .............................................................................................................. 140

ELEKTROENERGETSKO ZRAČENJE .................................................................... 142

OPASNOSTI OD ZARAZNIH BOLESTI ................................................................ 143

PREVENCIJA NASILJA: NE OKREĆIMO GLAVU ................................................... 145

ŽIVOT S KUĆNIM LJUBIMCIMA ......................................................................... 148

ZBRINJAVANJE OTPADA .................................................................................. 150

 

 
IMPRESSUM
 
_

VODIČ

SA KORISNIM SAVJETIMA ZA SIGURNO ,KVALITETNO I EKONOMIČNO STANOVANJE

PROJEKT KOORDINACIJE UDRUGA STANARA REPUBLIKE HRVATSKE

VODITELJ PROJEKTA-UREDNIK

Milan Jokić

 

SURADNICI UREDNIKA

-Zlatko Mihelec, dipl. iur.

-Doris Šajn, profesor

 

OSTALI SURADNICI

 

Upravitelji zgrada

Dolores Cuculić Zadković, „Doring“

Mario Novoselović, „MAR KAT“

Željko Kosanović „Stambebni ZG“

Branko Hajstor „HB Stan“

Nela Kovačević „Merkur“

 

Pravni odnosi

Prof. dr. sc. Eduard Kunštek

Danica Mirković Vejvoda, dipl. iur.

 

Energija

Prof.dr. sc. Bernard Franković

Prof..dr. sc Ljubomir Majdandžić

 

Građevinski zahvati na zgradama

Prof. dr. sc. Ivica Kožar

 

Dizala

Željko Valković, dipl. ing.

 

Dimnjaci

Željko Dolak, dipl. ing.

 

Sigurnost ljudi i imovine

Darko Stanković, dipl. krim.

 

Zaštita od požara

Nikola Tramontana dipl. ing.

Hinko Mance, dipl. ing.

 

Osiguranje

Sanjin Nekić, dipl.oec.

 

Prevencija zdravlja

Mr..sc. Đana Pahor, dr. med. spec. epid.

 

Civilna zaštita

Mag. pol. Josip Sajko

 

Hrvatski crveni križ

Horvat Dubravka, dipl.iur.

 

Socijalna skrb

Karlo Balenović, dipl. soc .rad.

 

Invalidi u zgradama

Dr.sc. Irena Deže Starčević

PRIPREMU SADRŽAJA KNJIGE SU POMOGLI.

 

Civilni sektor - udruge

Hrvatska udruga gradova

Savez potrošača Hrvatske

Hrvatska vatrogasna zajednica

Savjet za zelenu gradnju u Hrvatskoj

Banka hrane Hrvatska

Društvo za oblikovanje održivog razvoja

Hrvatska stručna udruga za sunčevu energiju

 

Javni sektor

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Hrvatski crveni križ

Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije

Primorsko-goranska županija

Grad Rijeka

Pravni fakultet Sveučilište u Rijeci

Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Energetski institut Hrvoje Požar

 

Gospodarski sektor

Cromos-Svjetlost, d.o.o.

Bosch d.o.o. Hrvatska

Flora Virovitica, d.o.o.

Ytong, d.o.o.

Welux d.o.o.

Gealan d.o.o.

Bramac d.o.o.

I.T.V. d.o.o.

 

Privredna banka Zagreb d.d.

 

Croatia osiguranje d.d.

 

 

IZDAVAČ

 

KOORDINACIJA UDRUGA STANARA

REPUBLIKE HRVATSKE

 

ZA IZDAVAČA

Vladimir Stanić, dipl. iur. -predsjednik

Milan Jokić, voditelj projekta-urednik

 

LEKTURA

Lidija Toman, prof.

 

RENCENZENTI

 

Pravna pitanja

Prof. dr. Sc. Eduard Kunštek

 

Građenje i obnova zgrada

Prof. dr. sc. Ivica Kožar

 

Energija

Prof. dr. sc. Bernard Franković

 

Sigurnost ljudi i imovine

Darko Stanković, dipl. krim.

Osiguranje

Dorotea Leder

Civilna zaštita

Mag. pol. Josip Sajko

 

Zaštita od požara

Damir Knežević, dipl. ing.

 

Prevencija zdravlja

Mr.sc.Đana Pahor, dr. med.,spec. epidemiologije

 

Socijalna skrb

Karlo Balenović, dipl. soc. rad.

 

Potrošačka pitanja

Nenad Kurtović, oecc

 

OBLIKOVANJE I GRAFIČKA OBRADA

Spektar d.o.o. Rijeka

 

TISAK

Printlab d.o.o. Čakovec

 

(PLANIRANA NAKLADANAKLADA 10 000 primjeraka)

_____________________________________________

PREDBILJEŽBA ZA KNJIGU

VODIČ S KORISNIM SAVJETIMA ZA SIGURNO, KVALITETNO I EKON0MIČNO STANOVANJE

 

 

____________________________________________,

(upisati; grad, institucija, obrt, trgovačko društvo ili ostali)

 

Spremni smo sufinancirati i tiskanje distribuciju knjige „Vodič s korisnim savjetima za sigurno, kvalitetno i ekonomično stanovanje u iznosu od od 12,00 Kuna po primjerku, u iznosu _________________od KN.

Financijska sredstva će biti uplaćena na žiro račun Koordinacije udruga stanara Republike Hrvatske broj 2340009-111049080, po primjljenoj obavjesti da su ispunjeni preduvjeti za tiskanje i distribuciju.

 

Molimo da za naše potrebe rezervirate ___________________primjeraka knjige.

 

Kontakt osoba _____________________________________________

(upisati ime i prezime, broj tel. i e-mail adresu)

 

____________________________________________________________________________________

(Predbilježbu dostaviti: Udruženja stanara Osijek tel/fax .031 369 069, ili na e-mail; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. . ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. hr (uredovno vrijeme; Utorak, Četvrtak i Petak od08,00 do 12,00 sati i Ponedjeljak i Srijeda od 16,00 d0 20,00 sati)

 

 

 

M.P ODGOVORNA OSOBA

____________________

 

NAPOMENA: obrazac služi isključivo za predbilježbe veće od 50 primjeraka

Anketa USSGK

Jeste li za ukidanje razdjelnika i vračanje obračuna potrošnje grijanja po kvadraturi?

Grijanje

Solarni sustavi

 

  • za pripremu potrošne tople vode,
  • pomoć grijanju prostora i bazena

Solarni toplinski sustavi su izvori topline za grijanje i pripremu PTV-a koji kao osnovni izvor energije koriste toplinu dozračenu od Sunca.Osnovni sustavi za grijanje prostora mogu biti plinski , uljni ,peći na kruta goriva, dizalice topline ili električni kotlovi.

Grijanje na pelete

Grijanje na pelete daje vašem domu pravi prirodni ugođaj. Kroz prozirna vrata ložišta možete vidjeti prekrasan plamen. Jednostavan je za upotrebu, potpuno automatski program omogućuje vam jednostavno rukovanje i  podešavanje. Općenito, potrebna snaga za zagrijavanje 200m3 je oko 15kW, kapacitet grijanja s kvalitetnim peletima je 5,5 - 6kW (1kg).

Električna podna grijanja

Električna podna grijanja općenito nisu smatrana pogodnima za laminatne i drvene podove. Mnogi proizvođači preporučavali su samo vodeno podno grijanje kao jedinu mogučnost grijanja drvenih podova.

Mjerila toplinske energije

Glavni vodomjer

Interni vodomjer

Pitam se, pitam ....

Što ako upravitelj ode u stečaj?

Zgrade nemaju svoj OIB (porezni broj) pa je novac pričuve zbog toga na računu upravitelja.  U "Novom listu" je objavljen zanimljiv članak o evengtualnim posljedicama u slučaju da upravitelj ode u stečaj. Poznato je da je novac pričuve vezan za OIB upravitelja, što automatski zanči da je novac na njegovom računu.