Energija

Energetska učinkovitost


Energetska učinkovitost u zgradama za stanovanje i poticanje primjene obnovljivih izvora energije mogu promijeniti odnose energetskih potreba Republike Hrvatske, a to je u izravnoj vezi sa smanjenjem zagađenja okoliša u kojemu živimo.

Toplinska energija

Toplinska energija prelazi s jednog objekta na drugi zbog razlike u temperaturi. Toplina se prenosi na tri osnovna načina: kondukcijom, konvekcijom i zračenjem. 

Električna energija

Ovisnost čovječanstva o električnoj energiji svakim danom je sve vidljivija.  Električna energija nedvojbeno je najvažniji oblik energije koji čovječanstvo koristi jer se relativno jednostavno transportira i što je najvažnije – jednostavno se može pretvoriti u ostale korisne oblike energije poput kinetičke i toplinske energije.

Pitam se, pitam ....

Što ako upravitelj ode u stečaj?

Zgrade nemaju svoj OIB (porezni broj) pa je novac pričuve zbog toga na računu upravitelja.  U "Novom listu" je objavljen zanimljiv članak o evengtualnim posljedicama u slučaju da upravitelj ode u stečaj. Poznato je da je novac pričuve vezan za OIB upravitelja, što automatski zanči da je novac na njegovom računu.

Zajedno smo jači !

Dimnjačarski poslovi

Kako bismo bili sigurni u ispravnost i prohodnost dimnjaka, čišćenje bismo trebali obavljati svakih 13 tjedana, ali tog se ljudi uglavnom ne pridržavaju. Važno je znati da dimnjačarske poslove smije obavljati isključivo ona pravna i fizička osoba – obrtnik koja je registrirana za obavljanje te djelatnosti i ima zaposlene osobe koje su stručno osposobljene za obavljanje dimnjačarskih poslova. Pravne i fizičke osobe obavljanje dimnjačarskih poslova izvode na temelju Ugovora o koncesiji.

Temeljni zakoni i propisi koji reguliraju obavljanje dimnjačarskih poslova:

 1. Dimnjačarski poslovi su jedna od komunalnih djelatnosti i obavljaju se prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu s ciljem pružanja usluge od interesa za fizičke i pravne osobe.

 2. U svrhu zaštite života ljudi i imovine od požara donesen je Zakon o zaštiti od požara koji vlasnike ili korisnike dimnjaka i ložišta obvezuje da iste održavaju u ispravnom stanju, o čemu moraju posjedovati dokumentaciju.

 3. Tehnički propis za dimnjake u građevinama određuje:

  • da se redoviti pregledi u svrhu održavanja dimnjaka provode sukladno zahtjevima iz projekta građevine, ali najmanje jedanput godišnje. Pregled dimnjaka treba se obaviti i prije prve upotrebe uređaja za loženje, odnosno prije ponovne uporabe ako dimnjak nije bio u uporabi dulje od godinu dana. Prilikom svih pregleda, dimnjak se obavezno čisti primjereno vrsti dimnjaka.

  • da se izvanredni pregled dimnjaka provodi prije svake promjene uređaja za loženje ili promjene goriva, nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva dimnjaka ili izaziva sumnju u uporabljivost dimnjaka, te po nalogu inspekcije.

 4. Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova u svrhu zaštite života ljudi i imovine od požara uređuje obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Zagreba, te nadzor nad obavljanjem tih poslova.
  Odluka između ostalog propisuje:

  • da dimnjačarske poslove obavljaju pravne i fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji

  • da korisnik koncesije izrađuje godišnji plan pregleda i čišćenja dimnjaka temeljem kojeg obavlja dimnjačarske poslove, koji dostavlja Odjelu gradske uprave za komunalni sustav i Direkciji za komunalno redarstvo

  • da su korisnici usluga obvezni omogućiti preglede i čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje

  • da je pri obavljanju dimnjačarskih poslova korisnik koncesije obvezan voditi brigu o čistoći prostorije korisnika usluge.

Gore navedeni zakoni i propisi ukazuju na obvezu održavanja dimnjaka i uređaja za loženje u ispravnom stanju radi zaštite zdravlja i života samih korisnika istih, kao i suvlasnika zgrade.

 

Što korisnici trebaju znati o održavanju dimnjaka i uređaja za loženje
U svom dimnjačarskom području koncesionar je jedini ovlašten za obavljanje dimnjačarskih poslova, a to su:

 • provjera ispravnosti i funkcioniranja dimnjaka i uređaja za loženje,

 • obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda dimnjaka i uređaja za loženje,

 • čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje,

 • poduzimanje mjera za sprječavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja, te zagađivanja zraka, kako štetne posljedice ne bi nastupile zbog neispravnosti dimnjaka i uređaja za loženje.

Dimnjačara treba zvati:

 • kada dimnjak dobro ne vuče ili uopće ne vuče,

 • kada senzor na plinskom uređaju za loženje upozorava na nepravilan rad dimnjaka,

 • kada kod upotrebe plinskog uređaja za loženje dolazi do vlaženja glatkih površina u prostoru, postoji mogućnost da se radi o povratu dimnih plinova,

 • kada iz dimnjaka osjetimo neugodan miris,

 • kada čujemo da se nešto urušava u dimnjaku,

 • kada dođe do provlaživanja dimnjaka,

 • najmanje jednom godišnje ili češće prema zahtjevima iz projekta građevine,

 • nakon nastanka požara u dimnjaku,

 • prije prve upotrebe novog dimnjaka,

 • prije ponovne upotrebe dimnjaka koji se nije koristio duže od godinu dana,

 • prije svake promjene uređaja za loženje ili promjene goriva,

 • nakon svakog izvanrednog događaja.

Radnje i pojave koje uvelike otežavaju posao dimnjačaru:

 • spajanje uređaja za loženje na dimnjak bez znanja područnog dimnjačara,

 • promjena vrste goriva bez znanja područnog dimnjačara,

 • nemogućnost pristupa svim dijelovima dimnjaka,

 • nemogućnost demontaže dimovodne (priključne) cijevi,

 • nepostojanje vrata u području sabirača,

 • izrada novog priključka na već postojećim dimnjacima bez znanja područnog dimnjačara,

 • izgradnja ili sanacija dimnjaka s neovlaštenim poduzećima,

 • čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje od strane neovlaštenih osoba (lažni dimnjačar ili korisnik),

 • korištenje dimnjaka za priključak kuhinjske nape ili ventilatora.

Navedenim radnjama korisnici dimnjaka ugrožavaju ljudske živote i imovinu, te se izlažu sankcijama nadređenih državnih organa zbog mogućih šteta prouzročenih neadekvatnim održavanjem dimnjaka i uređaja za loženje. Neadekvatno održavanje u pravilu uzrokuje povećane materijalne troškove u održavanju dimnjaka i uređaja za loženje.

Požarna opasnost
Dimni plinovi, koji izlaze iz peći u priključak na dimnjak, ili direktno u dimnjak, imaju visoku temperaturu. Stjenke dimnjaka se s vremenom jako zagriju, stoga moraju biti građene iz materijala koji su temperaturno postojani i vatro-zaštićeni. Kako se na stjenkama dimnjaka sakupljaju tvrdi dijelovi dimnih plinova poput čađe i katrana, u dimnjaku može doći do samopaljenja tih dijelova. Tada temperature mogu narasti do 1000°C.
Požarna sigurnost osigurava se primjerenom izvedbom dimnjaka, primjerenim izborom materijala cijevi dimnjaka i toplinske izolacije, a također je iznimno važno osigurati da je dimnjak dovoljno udaljen od svih zapaljivih materijala.

 

Anketa USSGK

Jeste li zadovoljni radom svog predstavnika suvlasnika?

Grijanje

Solarni sustavi

 

 • za pripremu potrošne tople vode,
 • pomoć grijanju prostora i bazena

Solarni toplinski sustavi su izvori topline za grijanje i pripremu PTV-a koji kao osnovni izvor energije koriste toplinu dozračenu od Sunca.Osnovni sustavi za grijanje prostora mogu biti plinski , uljni ,peći na kruta goriva, dizalice topline ili električni kotlovi.

Grijanje na pelete

Grijanje na pelete daje vašem domu pravi prirodni ugođaj. Kroz prozirna vrata ložišta možete vidjeti prekrasan plamen. Jednostavan je za upotrebu, potpuno automatski program omogućuje vam jednostavno rukovanje i  podešavanje. Općenito, potrebna snaga za zagrijavanje 200m3 je oko 15kW, kapacitet grijanja s kvalitetnim peletima je 5,5 - 6kW (1kg).

Električna podna grijanja

Električna podna grijanja općenito nisu smatrana pogodnima za laminatne i drvene podove. Mnogi proizvođači preporučavali su samo vodeno podno grijanje kao jedinu mogučnost grijanja drvenih podova.

Mjerila toplinske energije

Glavni vodomjer

Interni vodomjer