Mora li se koristiti usluga Toplane zauvijek?

Opće uvjete o isporuci toplinske energije koji određuju da se potrošač bez 100% suglasnosti ne može izdvojiti iz njihovog sustava grijanja ili ako se i isključi da mora plaćati paušal nisu usklađeni s pozitivnim hrvatskim zakonima posebice Ustavom RH, Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Zakonom o zaštiti potrošača, što je decidirano jasno određeno Zakonom o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08) u Članku 296. Stavak 1. određuje:

“ Ništetne su odredbe općih uvjeta ugovora koje, suprotno načelu savjesnosti i poštenja, prouzroče očiglednu neravnopravnost u pravima i obvezama strana na štetu suugovaratelja sastavljača ili ugrožavaju postizanje svrhe sklopljenog ugovora, čak i ako su opći uvjeti koji ih sadrže odobreni od nadležnog tijela.”, teČlanak 298. Stavak. 1. “ Ništetan je ugovor u kojem je postavljen odgodni ili raskidni uvjet protivan Ustavu Republike Hrvatske, prisilnim propisima ili moralu društva., kao i Stavak 2. “ Ugovor sklopljen pod nemogućim odgodnim uvjetom ništetan je, a nemoguć raskidni uvjet smatra se nepostojećim”. A kao bi primjenjljivost ovih odredaba Zakona o obveznim odnosima bila jasnija treba uzeti u obzirUstav RH Članak 34. Stavak 1. “Dom je nepovrediv.”, teZakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09.) koji u Članku 66. Stavak 2. Određuje: “ Vlasništvo određenoga posebnoga dijela nekretnine ovlašćuje suvlasnika na čijem je suvlasničkom dijelu uspostavljeno, da upravljajući tim posebnim dijelom nekretnine umjesto svih suvlasnika izvršava sve vlasničke ovlasti i dužnosti kao da je posebni dio samo njegovo vlasništvo, pa da, ako nije drukčije određeno, čini s tim dijelom i koristima od njega što ga je volja te svakoga drugoga iz toga isključi. “

Iz navedenih odrednica pozitivnih zakona Republike Hrvatske, potpuno je jasno da je odredba Općih uvjeta o ispruci toplinke energije koja traži 100% suglasnost stanara ulaza I odobrenje Toplane “ako to uvjeti dozvoljavaju” suprotna Ustavu RH I Zakonu o obveznim odnosima, te se na tu odredbu primjenjuje odredba Zakona o obveznim odnosima Članak 298. Stavak 2. “ Ugovor sklopljen pod nemogućim odgodnim uvjetom ništetan je, a nemoguć raskidni uvjet smatra se nepostojećim”, te Zakonu o vlasništvu I drugim stvarnim pravima Članak 66. Stavak 2. “ …. čini s tim dijelom i koristima od njega što ga je volja te svakoga drugoga iz toga isključi”

Iz narečenog je potpuno jasno da vlasnik stana (doma) bez ikakvih uvjeta može otkazati uslugu isporuke toplinske energije Toplani, posebice jer s Toplanom ni nema sklopljen nikakav ugovor osim spornih Općih uvjeta o isporuci toplinske energije.

Jedino se spornim može smatrati odluka cijelog ulaza da se isključi iz sustava grijanja, jer tada se u neravnopravan položaj dovode stanari koji eventualno žele ostati u sustavu grijanja Toplane, te je u tom slučaju potreba privola svih stanara ulaza tj. 100% suglasnost.

Postupak za izlazak iz sustava grijanja Toplane je vrlo jednostavan.

  1. Korak: fizički odvojiti odvojke toplovoda od vertikala toplovoda (tzv „rezanje radijatora), te iste zatvoriti (zavariti). – ovo mora uraditi ovlaštena osoba (ovlašteni monter centralnog grijanja ili upravitelj zgrade na zahtjev potrošača).
  2. Korak: Pismeno obavijestiti Toplanu da više niste njezin korisnik. Podnesku priložiti potvrdu da ste odvojeni od njihovih toplovodnih vertikala tj. centralnih cijevi dovođenja toplinske energije.

To je sve. Vlasnik stana (doma) ne mora više plaćati ni paušal, jer cijevi prolaze kroz njegov stan, nego ima pravo zatražiti od Toplane naknadu za korištenje njegovog stambenog prostora za svoje potrebe (tj. isporuku toplinske energije preko njegovog stana) ili uvjetovati Toplani da „zaobiđe“ sa cijevima njegov stan tzv „bypass“ tj napravi premosnicu bilo zajedničkim hodnikom bilo s vanjske strane zgrade.

Ovo tumačenje se temelji na presudama Vrhovnog suda RH u korist potrošača koji su se svojevoljno isključili iz sustava grijanja po gradovima RH, te je kao sudska praksa u potpunosti primjenljiva i u Karlovcu.

Ovo je naše tumačenje, a o postupcima odlučuje svaki potrorašč za sebe. Pojašnjenje nema pravnu snagu, te se u eventualnim sudskim sporovima ne može pozivati na njega, jer Udruge nemaju ovlast pravnog zastupanja stranaka.

 

Organizacija „ROZP“

Udruga „KORANA“

Udruga „USSGK“