Korona virus - preporuke

S obzirom na novonastalu situaciju u RH i ostatku svijeta a nastavno na preporuke grada Zagreba i sukladno uputama HZJZ, s ciljem prevencije i zaštite  a   ne podizanja panike ,apeliramo na suvlasnike SZ da budu više solidarni jedni prema drugima te da kolegice i kolege predstavnici suvlasnika pokušaju,ako već i nisu oforme  „radni tim" u svakoj zgradi koji bi bio na usluzi prvenstveno rizičnim skupinama u smislu da im olakša komuniciranje sa liječnicima,institucijama i drugima putem telefona ili el.poštom ,da im pomognu prilikom nabave lijekova ,potrepština i namirnica( namirnice dostaviti na prag bez fizičkog kontakta).

Opširnije...
Korona virus - plakat

Vijeće suvlasnika

V I J E Ć E   S U V L A S N I K A

Vijeće suvlasnika je savjetodavno i pomažuće tijelo predstavniku suvlasnika stanara u stambenoj zgradi.

Članove Vijeća je najbolje izabrati tako da svaki kat da svojeg člana.

Predstavnik suvlasnika stanara ujedno je i predsjednik Vijeća suvlasnika .

Vijeće suvlasnika osim što  pomaže u radu predstavniku suvlasnika stanara ima zadaću i nadzirati njegov rad,te ga

pravovremeno upozoriti na eventualne nedostatke ili greške.

Suvlasnici stambene zgrade bi trebali kroz aneks u Međuvlasničkom ugovoru točno odrediti koliko će Vijeće

imati članova ,koje su točno njihove dužnosti i ovlasti .

Vijeće suvlasnika odluke donosi glasovanjem i o tome se vodi zapisnik.

 

 

Anketa USSGK

Jeste li zadovoljni radom svog predstavnika suvlasnika?