Korona virus - preporuke

S obzirom na novonastalu situaciju u RH i ostatku svijeta a nastavno na preporuke grada Zagreba i sukladno uputama HZJZ, s ciljem prevencije i zaštite  a   ne podizanja panike ,apeliramo na suvlasnike SZ da budu više solidarni jedni prema drugima te da kolegice i kolege predstavnici suvlasnika pokušaju,ako već i nisu oforme  „radni tim" u svakoj zgradi koji bi bio na usluzi prvenstveno rizičnim skupinama u smislu da im olakša komuniciranje sa liječnicima,institucijama i drugima putem telefona ili el.poštom ,da im pomognu prilikom nabave lijekova ,potrepština i namirnica( namirnice dostaviti na prag bez fizičkog kontakta).

Opširnije...
Korona virus - plakat

Zajednička pričuva

Zajednička pričuva je namjenski vezana zajednička imovina svih vlasnika nekretnine. Ona je namijenjena za pokriće troškova održavanja i poboljšavanja nekretnine te za otplaćivanje zajma za pokriće tih troškova.

 

Zajedničku pričuvu tvore novčani doprinosi suvlasnika. Stvaranje primjerene zajedničke pričuve za predvidive buduće troškove je posao redovite uprave. Zajedničkom pričuvom upravljaju suvlasnici odnosno upravitelj nekretnine kao imovinom odvojenom od imovine bilo kojeg suvlasnika. Troškove za održavanje i poboljšavanje nekretnine te doprinose za zajedničku pričuvu snose svi suvlasnici razmjerno svojim suvlasničkim dijelovima. Suvlasnici su dužni uplaćivati sredstva mjesečno na u tu svrhu otvoren račun prema programu i to najmanje u visini koja odgovara 0,54% vrijednosti njihovog posebnog dijela godišnje.

 

Prema Uredbi o održavanju zgrada, sredstva zajedničke pričuve, suvlasnici nekretnine koriste za:

- redovito održavanje zajedničkih dijelova i uređaja nekretnine (ličenje i bojanje zidova, popravak pročelja, održavanje rasvjete i drugih uređaja, redoviti servisi dizala, čišćenje dimnjaka i ostalo)

- redovito poboljšanje zajedničkih dijelova i uređaja nekretnine

- hitne i nužne popravke zajedničkih dijelova i uređaja nekretnine

- osiguranje nekretnine

- zamjenu postojećih i ugradnji novih zajedničkih dijelova i uređaja nekretnine

- otplatu zajma

- poslovanje upravitelja nekretnine

Anketa USSGK

Jeste li zadovoljni radom svog predstavnika suvlasnika?