Okućnica i parkirna mjesta

U posljednje vrijeme sve više pitanja se odnosi na korištenje okućnice stambenih  zgrada i parkirnih mjesta.

Okućnica

  • Temeljno pravilo je da okućnicu  koja je u suvlasništvu zajednice mogu koristiti svi suvlasnici na neškodljiv način za ostale.
  • Ako je okućnica djeljiva  tako da  svaki suvlasnik  koristi svoj idealni dio  a da pritom  ne onemogućava pristup  zgradi , posebice u izvanrednim situacijama (požar, potres i sl.)
  • Pravo  građenja na  dijelu okućnice   može se ostvariti jedino po urbanističkim uvjetima (potrebite dozvola nadležnog tijela)
  • Za bilo kakvo samostalno korištenje djela okućnice radi  ostvarivanja osobne koristi, potrebna je suglasnost svih ostalih suvlasnika

Ako postoje specifičnosti  za koje vrijede posebna pravila, suvlasnici to mogu regulirati međuvlasničkim ugovorom.

Parkina mjesta

Kad su u pitanju parkirna mjesta,  svaki suvlasnik koristi pripadajuće mjesto  ako je označeno ili  na primjeren način osigurano.  Problem se javlja  u situacijama gdje  parkirna mjesta nisu označena  što često koriste i osobe koje ne pripadaju suvlasničkoj zajednici. Povremeno   korištenje  je teško riješiti. Međutim, ako treća osoba uporno  zauzima prostor na parkiralištu koje pripada suvlasnicima,  protiv njega se može podnijeti tužba sudu.  Na privatnim parkiralištima ne važi Zakon o sigurnosti u prometu pa policija ne poduzima službene radnje.

Anketa USSGK

Jeste li zadovoljni radom svog predstavnika suvlasnika?