Upravitelj

Suvlasnici nekretnine su dužni poslove upravljanja nekretninom povjeriti upravitelju u skladu sa sklopljenim ugovorom. Upravitelj može biti fizička ili pravna osoba koja je upisana za obavljanje tih poslova. Upravitelj raspolaže sredstvima zajedničke pričuve i upravlja nekretninom u ime i za račun suvlasnika na temelju utvrđenog ugovora.

 

Dužnosti i ovlasti upravitelja

Svi poslovi upravitelja uređeni su Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima te Ugovorom o upravljanju. Upravitelj je dužan:

 • brinuti se da se zajednički dijelovi nekretnine održavaju u graditeljskom i funkcionalnom smislu koji se smatra nužnim za normalno korištenje
 • obavljati povremeni i godišnji pregled nekretnine i o tome sastaviti zapisnik
 • utvrditi visinu sredstava zajedničke pričuve koju snosi pojedini suvlasnik
 • organizirati naplatu sredstava zajedničke pričuve
 • osigurati zajedničke dijelove i uređaje od rizika prema godišnjem programu
 • uzimati kredite i zajmove radi osiguranja dodatnih sredstava za pokriće troškova održavanja zgrade
 • zastupati suvlasnike u postupcima pred sudom i drugim tijelima državne vlasti
 • raspoređivati druge troškove nekretnine na suvlasnike i naplaćivati dugovanja
 • obavještavati suvlasnike o obavljenim poslovima

 

Upravitelj se obvezuje organizirati popravak kvarova hitne naravi i to:

 • puknuće vodovodne instalacije
 • puknuće ili propuštanje kanalizacije
 • propuštanje u plinskom i toplifikacijskom sustavu

Anketa USSGK

Jeste li zadovoljni radom svog predstavnika suvlasnika?