Energija

Energetska učinkovitost


Energetska učinkovitost u zgradama za stanovanje i poticanje primjene obnovljivih izvora energije mogu promijeniti odnose energetskih potreba Republike Hrvatske, a to je u izravnoj vezi sa smanjenjem zagađenja okoliša u kojemu živimo.

Toplinska energija

Toplinska energija prelazi s jednog objekta na drugi zbog razlike u temperaturi. Toplina se prenosi na tri osnovna načina: kondukcijom, konvekcijom i zračenjem. 

Električna energija

Ovisnost čovječanstva o električnoj energiji svakim danom je sve vidljivija.  Električna energija nedvojbeno je najvažniji oblik energije koji čovječanstvo koristi jer se relativno jednostavno transportira i što je najvažnije – jednostavno se može pretvoriti u ostale korisne oblike energije poput kinetičke i toplinske energije.

Pitam se, pitam ....

Što ako upravitelj ode u stečaj?

Zgrade nemaju svoj OIB (porezni broj) pa je novac pričuve zbog toga na računu upravitelja.  U "Novom listu" je objavljen zanimljiv članak o evengtualnim posljedicama u slučaju da upravitelj ode u stečaj. Poznato je da je novac pričuve vezan za OIB upravitelja, što automatski zanči da je novac na njegovom računu.

Odluka o komunalnom redu grada Karlovca

GRADSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/99-01/0002
URBROJ:2133/01-01-04-99-8
Karlovac, 25. ožujka 1999.
Na temelju odredbe članka 14. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” RH
br. 36/95) i članka 48. Statuta Grada Karlovca ("Glasnik" Grada Karlovca br. 4/94), Gradsko vijeće
Grada Karlovca na 16. sjednici održanoj dana 25. o_ujka 1999. godine donijelo je


O D L U K U
o komunalnom redu


I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom o komunalnom redu (u daljnjem tekstu: Odluka) propisuje se komunalni red
na području grada Karlovca sa ciljem pobližeg ureñenja odnosa u komunalnom gospodarstvu u
skladu sa društvenim, gospodarskim, kulturnim i prostornim razvitkom grada Karlovca.
Ovom Odlukom propisuju se naročito odredbe:
- ureñenja pojedinih dijelova grada i naselja;
- održavanja čistoće i čuvanja javnih površina;
- skupljanja, odvoza i postupanja sa skupljenim komunalnim otpadom;
- uklanjanja snijega i leda;
- uklanjanja protupravno postavljenih predmeta;
- držanja stoke i peradi;
- mjere za provoñenje komunalnog reda i
- kaznene odredbe.
Članak 2.
Komunalni red propisan ovom Odlukom obvezan je za sve grañane, pravne osobe, kao i
osobe koje se privremeno nalaze na području Grada Karlovca.
Članak 3.
Odredbe ove Odluke primjenjuju se na područje Grada Karlovca sa 52 naselja utvrñena
odredbama članka 9. Zakona o područjima županija i gradova u Republici Hrvatskoj (“Narodne
Novine” RH br. 10/97) (u daljnjem tekstu: GRAD).
Područje unutar GRADA odreñeno granicama prema Odluci o granici grada Karlovca
(SNOK br. 8/84, 7/85) u smislu ove Odluke je grad Karlovac (u daljnjem tekstu: KARLOVAC).
II UREðENJE POJEDINIH DIJELOVA GRADA I NASELJA
Članak 4.
KARLOVAC i naselja iz članka 3. ove Odluke moraju biti ureñeni.
Pod ureñenjem KARLOVCA i naselja u smislu ove Odluke smatra se odreñivanje i
označavanje javnih površina i zgrada, ureñenje vanjskih dijelova zgrada, izloga, reklama, natpisa,
ograda, vrtova, okućnica i drugih sličnih površina, ureñenje i održavanje komunalnih objekata opće
uporabe, sportskih i dječjih igrališta, kolodvora, autobusnih stajališta i parkirališta, tržnica,
održavanje reda pri korištenju javnih površina, te držanje domaćih životinja.
1. Odreñivanje imena i označavanje javnih površina, naselja i zgrada
Članak 5.
Sve javne površine u pravilu moraju imati ime, odnosno biti označene natpisnom pločom.
Natpisna ploča mora biti postavljena na raskri_ju kao i na ulazu u prometnu površinu.
Znak naziva KARLOVCA i naziv naseljenog mjesta, odnosno znak završetka KARLOVCA i
završetak naseljenog mjesta, mora se postaviti na glavnim prilazima i izlazima iz KARLOVCA i
naseljenih mjesta na području GRADA sukladno odredbama Zakona o naseljima (Narodne Novine
RH br. 54/88).
Poslove nabavljanja, postavljanja i održavanja natpisnih ploča u KARLOVCU i u naseljenim
mjestima na području GRADA obavlja tijelo Gradske uprave nadležno za komunalne djelatnosti
sukladno odredbama Pravilnika o načinu označavanja imena naselja, ulica i trgova, te obilježavanje
zgrada brojevima (Narodne Novine RH br. 4/90).
Poslove nabavljanja, postavljanja i održavanja znakova naziva početka i završetka
KARLOVCA i naseljenih mjesta na području GRADA obavlja na državnim cestama Hrvatska
uprava za ceste, na županijskim i lokalnim cestama županijska uprava za ceste, a na nerazvrstanim
cestama tijelo Gradske uprave nadležno za promet.
Članak 6.
Svaka zgrada na području GRADA mora biti označena pločicom s brojem.
Broj zgrade odreñuje tijelo Karlovačke županije nadležno za geodetske poslove.
Troškove nabavljanja, postavljanja i održavanja pločice s brojem zgrade snosi vlasnik
zgrade.
Evidenciju imena i granica naselja, ulica i trgova te evidenciju brojeva zgrada vodi tijelo iz
članka 14. Zakona o naseljima.
2. Ureñenje vanjskih dijelova zgrada
Članak 7.
Vanjski dijelovi zgrada, pročelja, balkoni, terase, vanjska stolarija i bravarija, krovovi,
snjegobrani i drugi vanjski dijelovi grañevina moraju se redovito održavati i popravljati.
Vlasnici zgrada i pravne ili fizičke osobe koja upravljaju grañevinama iz stavka 1. ovog
članka du_ni su vršiti održavanje i popravak vanjskih dijelova grañevina.
Vlasnici grañevina čije strehe imaju nagib prema prometnim površinama i koje su na takvoj
udaljenosti da sa njihovih krovova može pasti snijeg, du_ni su ugraditi snjegobrane na krovne plohe.
Grañevine koje svojim izgledom uslijed oštećenja ili dotrajalosti vanjskih dijelova nagrñuju
opći izgled ulice i okoline ili im nedostaju snjegobrani moraju se urediti ili popraviti odmah ili u
roku koji odredi komunalni redar.
Odobrenje za ureñenje grañevina u zaštićenom području izdaje nadležno tijelo Karlovačke
županije uz suglasnost tijela nadležnog za zaštitu kulturne baštine.
Članak 8.
Zabranjena je djelomična obnova pročelja zgrada.
3
Iznimno se može dozvoliti djelomična obnova pročelja zgrade, uz prethodno pribavljenu
suglasnost tijela Gradske uprave nadležnog za komunalne djelatnosti.
Članak 9.
Vlasnici i korisnici grañevina, stanova i poslovnih prostorija du_ni su brinuti o urednom
vanjskom izgledu i čistoći uličnih balkona, loña, terasa, prozora i naprava na vanjskim dijelovima
grañevina koje koriste.
Zabranjeno je na prozorima, vratima, balkonima, ogradama i drugim dijelovima zgrada u
središnjim dijelovima KARLOVCA okrenutim neposredno na javne površine, vješati ili izlagati
rublje, posteljinu, sagove i druge predmete kojima se nagrñuje vanjski izgled grañevine ili ih
pretvarati u prostore za koje nisu namijenjeni.
Članak 10.
Zastave, transparenti ili drugi prigodni natpisi i ukrasi, koji se postavljaju na zgradama,
moraju biti uredni i čisti.
Naprave iz prethodnog stavka ovog članka moraju se ukloniti odmah a najkasnije u roku 24
sata nakon prestanka prigode radi koje su postavljeni.
Članak 11.
Za vrijeme održavanja državnih i vjerskih blagdana te drugih prigodnih manifestacija, posebno
se ureñuju i uljepšavaju pojedini dijelovi KARLOVCA i naseljenih mjesta na području GRADA, o
čemu brine tijelo Gradske uprave nadležno za komunalne djelatnosti.
Gradsko Poglavarstvo Grada Karlovca može odreñene poslove, u smislu odredbe prethodnog
stavka, povjeriti pravnim ili fizičkim osobama registriranim za obavljanje odgovarajuće djelatnosti.
Ureñaji i oprema koji služe za posebno ureñenje grada i naselja mogu se postaviti samo za
vrijeme trajanja blagdana, obljetnica i manifestacija, moraju se održavati urednim i čistim.
Ureñaji i oprema iz prethodnog stavka moraju se ukloniti odmah, a najkasnije u roku 3 dana
nakon prestanka prigode radi koje su postavljeni.
3. Izlozi, reklame i plakati
Članak 12.
Izlozi, izložbeni ormarići te druge slične naprave što služe izlaganju robe (u daljnjem tekstu:
izlozi), a nalaze se uz javnu površinu, moraju biti tehnički ispravni i estetski oblikovani,
odgovarajuće osvijetljeni i usklañeni s izgledom zgrade i okoliša.
Izlozi se moraju redovito ureñivati, čistiti i prati.
Predmeti u izlozima moraju biti izloženi uredno, pregledno i stručno.
U izlozima se ne smije držati ambalaža ili skladištiti roba.
U središnjim dijelovima KARLOVCA izlozi moraju biti primjereno ureñeni i osvijetljeni.
Izlozi privremeno praznih lokala moraju biti uredni, a stakla na takvim izlozima zasjeniti
jednobojnim, neprozirnim zastorom s unutarnje strane, u prikladnoj boji.
Članak 13.
Na podruju GRADA mogu se postavljati reklame, reklamne konstrukcije, reklamne ploče,
jarboli za zastave, transparenti koji oglašavaju priredbe od značaja za GRAD i drugi prigodni natpisi.
4
Članak 14.
Na području GRADA mogu se postavljati oglasne ploče, oglasni stupovi i oglasni ormarići.
Članak 15.
Plakati, oglasi i druga priopćenja (u daljnjem tekstu: plakati) mogu se isticati samo na
objektima koji su navedeni u članku 14. ove Odluke.
Iznimno, za odreñene manifestacije, tijelo Gradske uprave nadležno za komunalne djelatnosti
može odobriti isticanje plakata i na drugim mjestima.
Gradsko Poglavarstvo Grada Karlovca može odreñene poslove u smislu ovog članka
povjeriti pravnim ili fizičkim osobama registriranim za obavljanje ovih poslova.
Plakati moraju biti uredni, a sve oštećene mora ukloniti fizička ili pravna osoba koja je iste
postavila.
Uredno istaknute plakate zabranjeno je prljati, oštećivati ili uništavati.
Članak 16.
Troškove uklanjanja plakata i čišćenje mjesta na kojima nisu smjeli biti istaknuti snosi
prireñivač priredbe, te pravna ili fizička osoba čija se priredba ili proizvod oglašuje, odnosno pravna
ili fizička osoba koja je iste istaknula.
Članak 17.
Reklame, reklamne konstrukcije, reklamne ploče, jarboli za zastave, transparenti i drugi
prigodni natpisi, izlozi, izložbeni ormarići, zaštitne naprave na izlozima (stakla, roloi, tende i sl.),
oglasne ploče, oglasni stupovi, oglasni ormarići i plakati moraju se održavati čistim, urednim i u
ispravnom stanju, a dotrajale se mora obnoviti odnosno zamijeniti.
Naprave iz prethodnog stavka ne smije se prljati, oštećivati ili uništavati.
Članak 18.
Za postavljanje reklama, reklamnih konstrukcija, reklamnih ploča, jarbola za zastave,
transparenata, prigodnih natpisa, izložbenih ormarića, roloa, tendi i sl. naprava, oglasnih ploča,
oglasnih stupova, oglasnih ormarića, te za isticanje plakata potrebno je odobrenje tijela Gradske
uprave nadležnog za komunalne djelatnosti.
U odobrenju iz st. 1. ovog članka odredit će se mjesto, način, vrijeme i drugi uvjeti
postavljanja tih predmeta u skladu sa propisima iz oblasti prostornog ureñenja, zaštite kulturne i
prirodne baštine, sigurnosti prometa, te ureñenje drugih odnosa.
Naknada za postavljanje predmeta iz stavka 1. ovog članka, ukoliko se postavljaju na
zemljište u vlasništvu GRADA, odreñuje se prema Pravilniku kojeg donosi Gradsko Poglavarstvo
Grada Karlovca.
Članak 19.
Ako se predmet iz članka 18. stavka 1. ove Odluke postavlja na postojeću grañevinu, uz
zahtjev za izdavanje odobrenja potrebno je priložiti nacrt pročelja grañevine i tehnički opis, a po
potrebi i dokaz stabilnosti izrañen od ovlaštene projektne tvrtke.
Uz zahtjev za izdavanje odobrenja iz prethodnog stavka ove Odluke, osim za nazive ulica i
trgova, potrebno je priložiti prethodnu dozvolu tijela nadležnog za zaštitu kulturne baštine za
5
dijelove KARLOVCA pod zaštitom i ugovor ili suglasnost vlasnika zgrade odnosno vlasnika
zemljišta.
Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za slobodnostojeće reklamne panoe površine veće od 6,00
m2 pored priloga pobrojanih u prethodnom stavku, potrebno je priložiti i lokacijsku dozvolu izdanu
po tijelu nadležnom za prostorno ureñenje Karlovačke županije.
Članak 20.
U slučaju kada prestane potreba postavljanja predmeta iz članka 15. stavak 2. i članka 18.
stav 1. ove Odluke, pravne ili fizičke osobe koje su ih istaknule, odnosno postavile, du_ne su ih
ukloniti u roku 1 dana.
Ako osobe iz prethodnog stavka ne uklone predmet u roku iz prethodnog stavka, komunalni
redar će narediti njegovo uklanjanje, odnosno isti ukloniti na trošak osobe iz stavka 1. ovog članka u
skladu s posebnim Pravilnikom koje donosi Gradsko Poglavarstvo Grada Karlovca.
4. Kiosci
Članak 21.
Na području GRADA mogu se u pravilu u skladu s “Planom rasporeda kioska” postavljati
kiosci za izlaganje i prodaju roba ili vršenje usluga.
Kiosci iz stavka 1. ovog članka moraju biti tehnički ispravni, estetski oblikovani,
odgovarajuće osvijetljeni i usklañeni sa izgledom ulice, trga i okoliša.
Članak 22.
Kiosci se postavljaju na temelju odobrenja koje izdaje tijelo Gradske uprave nadležno za
komunalne djelatnosti za kioske manje od 12,00 m2.
Kiosci veći od 12,00 m2 postavljanju se na temelju grañevne dozvole koju izdaje tijelo
nadležno za graditeljstvo Karlovačke županije.
Članak 23.
Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za postavljanje kioska, potrebno je priložiti nacrt kioska sa
tehničkim opisom, lokacijsku dozvolu koju izdaje tijelo nadležno za prostorno ureñenje Karlovačke
županije i dokaz o pravu privremenog posjeda zemljišta na koje se kiosk postavlja.
Članak 24.
U slučaju kada prestane pravo držanja kioska na temelju odobrenja kojim je postavljen,
njegov vlasnik du_an ga je ukloniti u roku 3 dana.
Ako vlasnik ne ukloni kiosk u roku iz prethodnog stavka, komunalni redar će narediti
njegovo uklanjanje, odnosno isti ukloniti na trošak vlasnika u skladu sa Pravilnikom iz članka 20.
stavak 2. ove Odluke.
5. Štandovi za prodaju, ljetne terase i druge pokretne naprave
Članak 25.
Na području GRADA mogu se postavljati štandovi za prodaju, automati za prodaju napitaka,
cigareta i sl., hladnjaci za sladoled, ugostiteljske ambulantne prikolice, peći za pečenje plodina,
šatori u kojima se obavlja promet robom i ugostiteljska djelatnost, ljetne terase i druge pokretne
naprave (u daljnjem tekstu: pokretne naprave), u skladu sa “Planom rasporeda pokretnih naprava”.
6
Pokretne naprave iz st. 1. ovog članka moraju biti tipske, tehnički ispravne, estetski
oblikovane i usklañene sa izgledom okoliša.
Članak 26.
Pokretne naprave postavljaju se na temelju odobrenja koje izdaje tijelo Gradske uprave
nadležno za komunalne djelatnosti.
Članak 27.
Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za postavljanje pokretne naprave potrebno je priložiti
dokaz o pravu privremenog posjeda zemljišta na koju se pokretna naprava postavlja.
Članak 28.
U slučaju kada prestane pravo držanja pokretnih naprava na temelju odobrenja kojim je
postavljen, a njen vlasnik dužan ju je ukloniti u roku jednog dana.
Ako vlasnik ne ukloni pokretnu napravu u roku iz prethodnog stavka, komunalni redar narediti
će njeno uklanjanje, odnosno istu ukloniti na trošak vlasnika u skladu sa Pravilnikom iz članka 20.
stavak 2. ove Odluke.
6. Cirkus, luna-park i zabavne radnje
Članak 29.
Na području GRADA mogu se postavljati naprave i privremene grañevine za potrebe sajmova i
javnih manifestacija, cirkus, luna-park, zabavne radnje i sl.
Članak 30.
Naprave iz članka 29. ove Odluke postavljaju se na temelju odobrenja koje izdaje tijelo
Gradske uprave nadležno za komunalne djelatnosti, odnosno nadležno tijelo u skladu s odredbama
Zakona o grañenju, te sukladno uvjetima iz oblasti prostornog ureñenja, zaštite kulturne i prirodne
baštine, sigurnosti prometa i sl .
Članak 31.
Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za postavljanje naprava za potrebe sajmova i javnih
manifestacija, cirkusa luna-parkova, zabavnih radnji i sl. potrebno je priložiti položajni nacrt sa
prijedlogom rasporeda naprava i ugovor o zakupu ili suglasnost vlasnika zemljišta na koje se naprave
postavljaju, te idejni projekt ukoliko je to propisano Zakonom o grañenju.
Članak 32.
U slučaju kada istekne pravo držanja naprava ili privremenih grañevina iz članka 29. ove
Odluke na temelju odobrenja kojim su postavljeni, nositelji odobrenja dužni su ih ukloniti u roku tri
dana.
Ako nositelji odobrenja iz prethodnog stavka ne uklone naprave ili privremene grañevine u
roku iz prethodnog stavka, komunalni redar će narediti njihovo uklanjanje, odnosno iste ukloniti na
trošak nositelja odobrenja u skladu sa Pravilnikom iz članka 20. stavak 2. ove Odluke.
7. Ograde
Članak 33.
7
Na području GRADA može se ograñivati zemljište. Ograde uz prometnu površinu moraju biti
izrañene u skladu s važećom prostornom dokumentacijom, odnosno detaljnim planom ureñenja, koje
izdaje tijelo nadležno za prostorno ureñenje Karlovačke županije.
Vlasnici ili korisnici zemljišta uz prometne površine dužni su ograde uz prometne površine
održavati urednima, tako da ne predstavljaju opasnost za prolaznike niti ugrožavaju sigurnost u
prometu.
Ograde od ukrasne živice uz prometne površine moraju se uredno održavati i godišnje barem tri
puta obrezivati, u skladu sa propisima iz oblasti sigurnosti u prometu.
Članak 34.
Cvjetnjake, vrtove, voćnjake i druge slične površine ispred zgrada, kao i neizgrañena
grañevinska zemljišta uz javne površine moraju vlasnici, odnosno korisnici održavati u urednom
stanju.
Vrtovi i drugi ograñeni prostori uz ugostiteljske i slične objekte moraju biti uredni i ozelenjeni
ukrasnim zelenilom.
8. Javna rasvjeta
Članak 35.
Prometne površine i glavni putevi na javnim zelenim površinama moraju biti osvijetljeni.
Objekti, ureñaji i oprema što služe osvjetljavanju javnih površina, u smislu prethodnog stavka,
moraju biti suvremeno tehnički riješeni, funkcionalni i estetski oblikovani i održavani u skladu s
propisima iz oblasti distribucije električne energije, sigurnosti prometa i drugim propisima.
Prigodom grañenja ili rekonstrukcije javne rasvjete mora se imati u vidu obilježje pojedinih
dijelova naselja, zgrada, javnih površina, prometa i sl.
Članak 36.
Objekti, ureñaji i oprema javne rasvjete ne smiju se oštećivati i uništavati.
Na objekte, ureñaje i opremu javne rasvjete mogu se postavljati informacijske plohe u skladu sa
odobrenjem tijela Gradske uprave nadležnog za komunalne djelatnosti, kao i ukrasi za vrijeme
blagdana i drugih svečanih prigoda (zastavice, svijetleći ukrasi i sl.).
9. Javni satovi
Članak 37.
U KARLOVCU se mogu postaviti javni satovi.
O postavljanju i održavanju javnih satova na željezničkom i autobusnom kolodvoru i drugim
javnim objektima brinu vlasnici tih grañevina, dok se o postavljanju javnih satova na gradskim
trgovima i raskrižjima brine tijelo Gradske uprave nadležno za komunalne djelatnosti, a o održavanju
tijelo Gradske uprave nadležno za gospodarstvo.
Trgovačka društva i druge pravne ili fizičke osobe mogu na zgradama ili zajedničkim
prostorijama što ih koriste, postavljati satove.
Javni satovi i satovi iz stavka 3. ovog članka moraju se održavati u urednom i ispravnom stanju.
10. Vodoskoci
Članak 38.
8
Na području KARLOVCA mogu se graditi i postavljati vodoskoci, fontane, skulpture,
spomenici i drugi slični ukrasni objekti na mjestima gdje svojim izgledom uljepšavaju grad.
Odobrenje za grañenje, odnosno postavljanje objekata iz stavka 1. ovog članka izdaje tijelo
nadležno za graditeljstvo Karlovačke županije, odnosno tijelo Gradske uprave nadležno za komunalne
djelatnosti, ovisno o veličini objekta, uz prethodno pribavljanje lokacijske dozvole od tijela nadležnog
za prostorno ureñenje Karlovačke županije.
Vodoskoci, fontane, skulpture, spomenici i drugi slični ukrasni objekti moraju biti uredni i u
ispravnom stanju, o čemu brine tijelo Gradske uprave nadležno za gospodarstvo.
Tijelo iz st. 3. ovog članka odreñuje vrijeme stavljanja u pogon vodoskoka i fontana.
11. Javne telefonske govornice, nadstrešnice na autobusnim stajalištima i poštanski
sandučići
Članak 39.
Na području GRADA postavljaju se kućice i kupole s javnim telefonskim govornicama na
mjestima i uz zgrade gdje se okupljaju ili zadržavaju grañani (trgovi, tržnice, robne kuće, bolnice,
kolodvori i sl. prostori).
Na području GRADA na izgrañenim autobusnim stajalištima postavljaju se nadstrešnice za
sklanjanje putnika.
Kućice i kupole s javnim telefonskim govornicama i nadstrešnice na autobusnim stajalištima
moraju biti uredne i u ispravnom stanju.
Članak 40.
Poštanski sandučići postavljaju se na mjestima na kojima se grañani okupljaju i zadržavaju, te
na stambenim zgradama s većim brojem stanova.
Poštanski sandučići moraju biti uredni i u ispravnom stanju.
Članak 41.
Kućice i kupole s javnim telefonskim govornicama i poštanske sandučiće postavljaju,
trgovačka društva kojima je povjereno obavljanje telekomunikacijskih i poštanskih usluga.
Nadstrešnice na autobusnim stajalištima postavlja GRAD.
Članak 42.
Odobrenje za postavljanje kućica i kupola s javnim telefonskim govornicama, poštanskih
sandučića i nadstrešnica na autobusnim stajalištima izdaje tijelo Gradske uprave nadležno za
komunalne djelatnosti.
O održavanju kućica i kupola s javnim telefonskim govornicama i poštanskim sandučićima
brinu tvrtke koje su pribavile odobrenje za njihovo postavljanje, dok o održavanju nadstrešnicana na
autobusnim stajalištima, tijelo Gradske uprave nadležno za gospodarstvo.
12. Orijentacijski planovi
Članak 43.
Orijentacijski planovi KARLOVCA postavljaju se radi lakšeg snalaženja grañana i turista.
Orijentacijski planovi se u pravilu postavljaju na željezničkom i autobusnom kolodvoru i na
prilazima KARLOVCU.
O postavljanju i održavanju orijentacijskih planova brine tijelo Gradske uprave nadležno za
9
komunalne djelatnosti.
U orijentacijski plan moraju biti ucrtane glavne ulice, trgovi i najvažniji javni objekti u
KARLOVCU.
Članak 44.
Odobrenje za postavljanje orijentacijskih planova, izdaje tijelo Gradske uprave nadležno za
komunalne djelatnosti.
13. Košarice za otpatke
Članak 45.
Na području KARLOVCA postavljaju se košarice za otpatke na mjestima koja odredi tijelo
Gradske uprave nadležno za komunalne djelatnosti.
Košarice za otpatke postavljaju se i na drugim mjestima kada je njihovo postavljanje odreñeno
ovom Odlukom ili drugim propisima.
Članak 46.
Košarice za otpatke moraju biti izrañene od prikladnog materijala, tipske i estetski oblikovane.
Košarice za otpatke mogu se postavljati na stupove javne rasvjete, ograde, i na slobodno
stojeća postolja uz nogostupe.
Košarice za otpatke ne smiju se postavljati na stupove na kojima se nalaze prometni znakovi,
na drveće, jarbole za zastave, te na druga mjesta gdje nagrñuju izgled naselja ili ugrožavaju sigurnost
prometa.
Članak 47.
O postavljanju i održavanju košarica za otpatke na javnim površinama brine pravna osoba kojoj
je povjereno održavanje čistoće javne površine na kojoj se košarica za smeće nalazi.
Iznimno od stavka 1. ovog članka, košarice za otpatke na prometnim površinama u slučajevima
utvrñenim ovom Odlukom i drugim propisima postavljaju i održavaju pravne ili fizičke osobe koje
posluju na površinama ili u objektima gdje se obavlja odreñena djelatnost.
Članak 48.
Otpatke iz košarica postavljenih na javne površine skuplja i odvozi pravna ili fizička osoba
kojoj je povjereno održavanje čistoće javnih površina.
Otpatke iz košarica postavljenih prema odredbi stavka 2. prethodnog članka skupljaju u
vlastite tipske posude za kućni otpad, pravne ili fizičke osobe iz istog stavka.
14. Javni zahodi
Članak 49.
Javni zahodi u KARLOVCU grade se na mjestima gdje je velik promet grañana, odnosno gdje
se grañani okupljaju ili zadržavaju u većem broju (trgovi, tržnice, kolodvori, kupališta i sl. prostori).
Javni zahodi moraju biti opremljeni odgovarajućom opremom i redovito se održavati u
urednom i ispravnom stanju.
Javni zahodi moraju biti otvoreni neprekidno, najmanje od 6,00 do 22,00 sata.
O izgradnji javnih zahoda brine tijelo Gradske uprave nadležno za komunalne djelatnosti, a o
održavanju tijelo Gradske uprave nadležno za gospodarstvo.
10
15. Uvjeti održavanja i druga pitanja ureñenja GRADA
Članak 50.
Kolodvorske zgrade, otvorene čekaonice, sanitarni prostori, predprostori kolodvora, i
čekaonice željezničkog i autobusnog kolodvora, i sl. moraju se održavati u urednom i ispravnom
stanju.
Klupe i ostali predmeti i ureñaji te nasadi koji se nalaze na peronima i pred zgradom
kolodvora, odnosno otvorenim čekaonicama, moraju biti čisti, uredni i ispravni, a dotrajale i oštećene
predmete, ureñaje i nasade treba odmah popraviti, zamijeniti ili ukloniti.
Autobusna stajališta moraju biti označena i u pravilu natkrivena, s istaknutim voznim redom i
održavana u urednom i ispravnom stanju.
Kada su javne površine izgrañene i ureñene kao stajališta javnog gradskog prometa, na njima
se postavljaju košarice za smeće.
Za održavanje u urednom i ispravnom stanju objekata i ureñaja iz stavka 1. i 2. ovog članka
odgovorni su vlasnici tih objekata, a predmete i ureñaje na javnim površinama i objektima, pravna ili
fizička osoba kojoj je GRAD povjerio njihovo održavanje.
Članak 51.
Rekreacijske površine, sportska i dječja igrališta, kupališta i objekti na njima, te objekti i
površine koji su namijenjeni za druge javne potrebe i aktivnosti, moraju se održavati u urednom i
ispravnom stanju.
Na površinama i objektima iz prethodnog stavka moraju biti na vidljivim mjestima istaknute
odredbe o održavanju reda, čistoće, zaštite zelenila i sl. .
Za urednost površina i njihovo održavanje u ispravnom stanju u smislu st. 1. i 2. ovog članka
brinu pravne ili fizičke osobe koje ih koriste ili njima upravljaju.
Članak 52.
Zabranjena je ispaša na kupalištima i rekreacijskim površinama.
Zabranjeno je dovoñenje i kupanje životinja na javnim kupalištima za vrijeme sezone njihovog
korištenja.
Zabranjeno je pranje vozila na svim obalama vodotoka i na obalama ujezerenih vodenih
površina.
Zabranjena je vožnja čamcima s motorom i sličnim plovilima na području javnih kupališta, a
posebno na dijelu rijeke Korane od mosta u naselju Rakovac nizvodno do drvenog mosta.
Članak 53.
Kiosci i druge pokretne naprave, klupe, suncobrani, tende, ručna kolica i slične naprave na
otvorenim tržnicama, trgovima i drugim javnim površinama moraju biti izrañeni od prikladnog
materijala te moraju biti uredni i u ispravnom stanju.
Oblik, tip, veličinu i broj opreme i ureñaja iz prethodnog stavka ovog članka propisuje tijelo
Gradske uprave nadležno za komunalne djelatnosti.
Članak 54.
Vlasnik tržnice, odnosno pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno održavanje tržnice na
kojoj se obavlja promet poljoprivredno-prehrambenim proizvodima, du_na je osigurati ispravnost i
11
čistoću opreme i ureñaja na tim prostorima u skladu sa Tržnim redom.
Tr_ni red donosi Gradsko Poglavarstvo Grada Karlovca na prijedlog tijela Gradske uprave
nadležno za komunalne djelatnosti.
Oblik, tip, veličinu i broj opreme i ureñaja iz stavka 1. ovog članka propisuje tijelo Gradske
uprave nadležno za komunalne djelatnosti.
Članak 55.
Vlasnik tržnice, odnosno pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno održavanje tržnice dužna
je po isteku radnog vremena, u roku jednog sata, svakodnevno prostor očistiti, oprati i urediti.
Članak 56.
Promet poljoprivredno prehrambenih proizvoda, drugih proizvoda i robe ne smije se obavljati
izvan tržnice i prostora odreñenih Planom rasporeda kioska i Planom rasporeda pokretnih naprava,
odnosno izvan prostora odobrenih po tijelu Gradske uprave nadležnog za komunalne djelatnosti.
Članak 57.
Kiosci, štandovi, ljetne terase, zidovi zgrada, ograde, vrata, nazivi, reklame, klupe, stupovi,
košarice za smeće, javni satovi, javni zahodi, kućice i kupole javnih telefonskih govornica,
nadstrešnice na autobusnim stajalištima, poštanski sandučići, vodoskoci, fontane, skulpture i drugi
slični objekti i naprave ne smiju se prljati, oštećivati, uništavati i ne smije se po njima pisati ili risati
niti na drugi način nagrñivati njihov izgled.
16. Istovar i utovar robe, grañevinskog i ogrjevnog materijala
Članak 58.
Istovar, smještaj i utovar grañevinskog materijala, podizanje skele, čišćenje i popravak vanjskih
dijelova zgrada i slični grañevinski radovi za koje je potrebno privremeno korištenje javnih zelenih
površina i neizgrañeno grañevinsko zemljišta u KARLOVCU, može se odobriti u skladu sa odredbama
ove Odluke, a ukoliko se obavlja na prometnim površinama u skladu sa propisima iz oblasti sigurnosti
prometa.
Članak 59.
Zauzeti dio površina pobrojanih u članku 58. ove Odluke mora se ograditi urednom ogradom
koju je potrebno stalno održavati, a od sumraka do svanuća i za vrijeme magle po potrebi propisno
označiti i osvijetliti.
Članak 60.
Grañevinski materijal mora biti stalno uredno složen i to tako da ne sprečava oticanje oborinske
vode.
Potrebno je osigurati da prilikom jačih kiša ne doñe do ispiranja grañevinskog materijala i
oticanja u slivnike.
Izvoditelj grañevinskih radova du_an je osigurati da se zemlja ne rasipa po javnoj površini, a
ostali rastresiti materijal treba držati u sanducima i ogradama, ako radovi na istom mjestu traju du_e od
24 sata.
Priprema i rukovanje betonom i mortom dopušteno je samo u posebnim posudama.
Ako se javna površina upotrijebi za istovar i utovar rastresitog materijala (šuta, zemlja i sl.), na
12
njoj se smije složiti samo toliko materijala koliko se može odvesti u toku jednog dana.
Članak 61.
Javna površina ispod skela može se, u pravilu, izuzeti iz prometa samo za vrijeme dok gradnja
ne dosegne visinu stropa nad prizemljem.
Prolaz ispod skela mora se zaštititi protiv sipanja i padanja materijala zaštitnim krovom u visini
3 m iznad nogostupa, a skelu treba izvesti tako da se ispod nje može sigurno prolaziti.
Članak 62.
Za zauzimanje javne površine i neizgrañenog grañevinskog zemljišta za vršenje radova iz
članka 58. ove Odluke, izvoditelj radova du_an je ishoditi odobrenje kojeg izdaje tijelo Gradske
uprave nadležno za komunalne djelatnosti, odnosno tijelo Gradske uprave nadležno za promet ukoliko
se zauzima prometna površina.
Odobrenjem iz stavka 1. ovog članka odreñuje se naknada za zauzetu javnu površinu koja se
utvrñuje na temelju akta kojeg donosi Gradsko Poglavarstvo Grada Karlovca.
Članak 63.
Izvoditelj radova du_an je, najkasnije 24 sata po završetku radova na uklanjanju opreme
potrebne za obavljanje radova iz članka 58. ove Odluke, obavijestiti komunalno redarstvo da mu
zauzeta površina više nije potrebna.
Komunalni redar izvršit će pregled zauzete površine i ako ustanovi da postoji kakvo oštećenje
donijet će rješenje o obvezi dovoñenja korištene površine u prijašnje stanje.
III ODR_AVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE JAVNIH POVRŠINA
Članak 64.
Javnim površinama na području GRADA u smislu ove Odluke smatraju se:
1. Prometne površine,
2. Javne zelene površine.
Prometne površine na području GRADA u smislu ove Odluke smatraju se:
- javne ceste,
- nerazvrstane ceste,
- javne prometne površine,
- kolodvori, površine i objekti koji su namijenjeni za javne priredbe, tržnice na malo i sl.
prostori.
Javne ceste u smislu Zakona o javnim cestama razvrstavaju se u:
- državne ceste,
- županijske ceste i
- lokalne ceste.
Nerazvrstane ceste u smislu Odluke o nerazvrstanim cestama na području
GRADA razvrstavaju se u:
- ulice,
- pristupne puteve.
Javne prometne površine prema odredbama Odluke o javnim prometnim površinama na
području GRADA su: parkirališta, nogostupi, biciklističke staze i trake, obalni pješački putevi,
13
šetališta, trgovi, prolazi, javna stubišta, taxi i autobusna stajališta, terminali i okretišta za vozila javnog
gradskog prometa, kamionska parkirališta i terminali kao ostale javno prometne površine namijenjene
za prolaz i parkiranje motornih i drugih vozila i kretanje pješaka.
Javnim zelenim površinama smatraju se:
- parkovi, drvoredi, linearno zelenilo, travnjaci i drugi podignuti ili prirodni sačuvani nasadi u
redu u pojedinim naseljima;
- zelenilo trgova, pješačkih ulica, šetališta, parkirališta ;
- park šume i grupe šumskog drveća koje se ne smatraju šumskim površinama u smislu
posebnog zakona;
- sportska i dječja igrališta i kupališta na zelenim površinama;
- zelenilo uz vodne tokove i prometnice i zelenilo auto-kampova;
- skupine stabla i pojedinačno drveće značajno s obzirom na smještaj, vrstu i okoliš;
- rekreacijski i prirodni objekti svih kategorija,
- zaštitni zeleni pojasi svih kategorija;
- zelene površine i ureñeni parkovi u krugu poslovnih objekata, škola, bolnica i drugih
organizacija i ustanova;
- ureñeni vrtovi i zelene površine oko stambenih zgrada kolektivnog stanovanja;
- botanički vrtovi, arboretumi i groblja;
- drugi objekti prirode koji imaju biološko-estetsko i kulturno značenje.
1. Održavanje čistoće
Članak 65.
Javne površine u GRADU moraju se održavati čistima.
Održavanje čistoće dijeli se na redovito i izvanredno.
Članak 66.
Opseg, način i ostale uvjete redovitog održavanja čistoće javnih površina utvrñuje Gradsko
vijeće Godišnjim programom, na prijedlog Gradskog Poglavarstva Grada Karlovca.
Članak 67.
Izvanredno održavanje čistoće javnih površina odreñuje tijelo Gradske uprave nadležno za
komunalne djelatnosti.
Izvanredno čišćenje javnih površina odredit će se kada zbog vremenskih nepogoda ili sl.
dogañaja javne površine budu prekomjerno onečišćene te kada je iz drugih razloga javne površine
potrebno izvanredno čistiti.
Troškove izvanrednog čišćenja javnih površina snosi Gradsko Poglavarstvo Grada Karlovca
kada su posljedica vremenskih nepogoda ili sličnih dogañaja, a u ostalim slučajevima počinitelj
prekomjernog onečišćenja.
Članak 68.
Održavanje čistoće na prometnim površinama iz članka 64. obavlja se:
- strojnim i ručnim pometanjem,
- strojnim i ručnim pranjem i polijevanjem.
Članak 69.
14
Prometne površine peru se u pravilu noću, a obvezno glavne i najopterećenije prometnice.
Danju se prometne površine čiste i peru u vremenu kada je najmanja opterećenost prometnica i na
mjestima gdje je to moguće.
Pri čišćenju i pranju prometnih površina ne smije se opterećivati javna kanalizacijska mre_a
nanošenjem krutih otpadaka (prethodno se mora ukloniti smeće, lišće, pijesak i sl.), niti sprečavati
protok vode slivnicima.
Pri čišćenju i pranju prometnih površina posebno se vodi računa o čišćenju lišća i pijeska u
zimskim mjesecima, vodeći računa o protočnosti i održavanju slivnika.
Članak 70.
O čišćenju prometnih površina brinu se pravne ili fizičke osobe kojima je povjereno
održavanje čistoće, i grañani kada se prometnicama isključivo koriste ili upravljaju, te su odgovorni
za stanje čistoće na navedenim površinama.
O čišćenju javnih površina ispred poslovnih prostora brinu vlasnici ili korisnici poslovnih
prostora, tako da nakon čišćenja površine ispred lokala smeće odlože u posudu za kućno smeće, te su
odgovorni za njihovu čistoću.
Javne površine oko kioska, pokretnih naprava i drugih poslovnih objekata u kojima se prodaje
voće, povrće, cvijeće, živežne namirnice i sl. kao i površine oko sportskih i zabavnih prostora,
željezničkog i autobusnog kolodvora, željezničkih pruga i nasipa, tržnica, sajmišta, stovarišta, skladišta
i sličnih objekata, gdje se obavlja veća poslovna ili druga djelatnost, vlasnici odnosno korisnici
objekata moraju održavati čistim i urednim.
Na javne površine iz stavka 3. ovog članka ne smije se odlagati roba ili ambalaža.
Članak 71.
Na javnim površinama ne smiju se bez odobrenja tijela Gradske uprave nadležnog za
komunalne djelatnosti obavljati bilo kakvi radovi, osim redovnog održavanja.
Na javne površine ne smije se ostavljati niti bacati bilo kakav otpad ili na drugi način na tim
površinama stvarati nečistoću, a naročito:
- ne smiju se ispuštati otpadne vode, fekalije, gnojnica, otpadna mineralna i druga ulja,
- ne smiju se bacati leci iz aviona, helikoptera ili na drugi način,
- ne smije se paliti otpad,
- ne smiju se ostavljati vozila bez registracijskih pločica, karambolirana vozila i sl.
- ne smiju se ostavljati kamp prikolice, prikolice za čamce i sl.
- ne smiju se prati vozila.
Članak 72.
Izvoditelji graditeljskih radova pored ili na javnim površinama du_ni su na svoj trošak osigurati
svakodnevno čišćenje javne površine pred gradilištem, do granice širenja prašine ili druge nečistoće,
održavati čistoću kanalizacijske mreže i odvodnih kanala u blizini gradilišta, te očistiti vozila prije
odlaska s gradilišta, tako da sa njih ne otpada blato i drugi otpaci po prometnim površinama, a nakon
završetka radova eventualno oštećenu javnu površinu vratiti u prvobitno stanje, ako odobrenjem nije
drugačije odreñeno.
Transportne i druge tvrtke i samostalni prijevoznici du_ni su prije prijevoza robe, goriva,
otpadaka i drugog materijala u rasutom stanju spriječiti njihovo opadanje i prosipavanje, te širenje
prašine.
15
Prijevoznici šljunka, pijeska i mulja du_ni su brinuti da se pri prijevozu ne cijedi voda po
javnim prometnicama, te u tu svrhu moraju upotrebljavati prikladno ureñena vozila.
Vozila koja prevoze papir, sijeno, slamu, piljevinu, lišće ili druge rasute materijale, moraju teret
prekriti ceradom ili na drugi način osigurati da se materijal ne prosipa po prometnoj površini.
Korisnici javnih površina za posebne namjene (organizatori priredbi, zabavišta i sl.) du_ni su
poduzeti sve higijenske mjere kako bi se spriječilo onečišćavanje javnih površina.
Otklanjanje nečistoće u smislu ovog članka vrši se na trošak pravne ili fizičke osobe koja je
istu prouzročila.
2. Održavanje i zaštita javnih zelenih površina
Članak 73.
Pod održavanjem javnih zelenih površina u smislu ove Odluke smatra se njega i obnova zelenih
površina, obrezivanje, prihranjivanje drveća, grmlja, cvjetnih gredica i travnjaka, održavanje i obnova
puteva i staza, objekata i ureñaja i druge opreme, čišćenje cjelokupne zelene površine, čuvanje od
oštećenja, zaštita od bolesti i štetnika, zaštita od mehaničkih oštećenja te druge mjere u pravcu urednog
održavanja zelenih površina.
Pravne ili fizičke osobe kojima je povjereno održavanje iz prethodnog stavka ovog članka
dužni su trajno i kvalitetno obavljati poslove održavanja, zaštite i unapreñenja zelenila prema pravilima
hortikulturne struke i prema usvojenim programima.
Članak 74.
Zaštita javnih zelenih površina u smislu ove Odluke odnosi se i na ostale površine, koje su
planovima ureñenja prostora namjenski predviñene za izgradnju i ureñenje parkova, zelenih površina i
drugih objekata u smislu članka 64. ove Odluke.
Članak 75.
Javne zelene površine smiju se upotrebljavati samo za svrhu za koju su namijenjene.
Promjena namjene javnih zelenih površina, može se vršiti samo po odobrenju Gradskog
Poglavarstva Grada Karlovca, a na prijedlog Komisije za zaštitu zelenih površina GRADA .
Nositelji obveza na održavanju javnih zelenih površina dužni su brinuti se o zaštiti ptica i
drugih korisnih životinja koje prebivaju na zelenim površinama i u tu svrhu poduzimati potrebne
mjere.
Članak 76.
Na javnim zelenim površinama ne smiju se bez odobrenja tijela Gradske uprave nadležnog za
komunalne djelatnosti obavljati bilo kakvi radovi osim redovnog održavanja.
Članak 77.
Prilikom gradnje objekata oko kojih je planom predviñena zelena površina, izvoditelj je du_an
u pravilu sačuvati postojeća stabla na zemljištu odreñenom planom za zelenu površinu, te ih zaštititi na
taj način da se deblo stabla obloži do početka krošnje, oplatama koje ne smiju biti bliže od 15 cm kori
stabla.
Način zaštite stabala obavlja se prema uputama stručne osobe za zelenilo, kojeg rješenjem
imenuje pročelnik tijela Gradske uprave nadležnog za komunalne djelatnosti.
Za prekope na javnim zelenim površinama, radi polaganja ili održavanja podzemnih instalacija,
16
potrebno je pribaviti mišljenje stručne osobe za zelenilo, navedene u stavku 2. ovog članka.
Troškove rada stručne osobe iz stavka 2. i 3. ovog članka snosi investitor grañevine oko koje je
planom predviñena zelena površina, odnosno pravna ili fizička osoba koja polaže ili održava
podzemne instalacije.
Prilikom pripremanja gradilišta treba odvojiti humusni sloj od ostale zemlje i sačuvati ga za
ureñenje zelene površine oko nove grañevine.
Članak 78.
Stabla na javnim zelenim površinama u blizini stambenih objekata moraju se održavati da ne
smetaju stanovanju, tako da u većoj mjeri ne pokrivaju danje svjetlo i ne ugrožavaju sigurnost prometa.
Grane stabla ne smiju smetati rasvjeti prometne površine i sigurnosti prometa.
Drvorede treba redovito njegovati, zamjenjivati posušena stabla stablima iste vrste, uklanjati
suhe i bolesne grane imele, obavljati potrebne zahvate na deblu i krošnji te sanirati staništa.
Za uklanjanje stabala koja nisu obuhvaćena redovnim planom održavanja, Gradsko
Poglavarstvo Grada Karlovca imenuje stručnu komisiju sastavljenu od stručnih osoba za zelenilo,
predstavnika istog tijela, povjerenika za zaštitu prirode i drugih tijela uprave koja utvrñuju potrebu
uklanjanja stabala, te izvješćuju izvršitelje posla i obveznike snašanja troškova uklanjanja.
Članak 79.
Prostor oko stabala u drvoredu koji graniči s kolnikom, nogostupom, parkiralištem i drugom
površinom pokrivenom suvremenim zastorom, smije se betonirati i asfaltirati od obujma debla u širinu
koju odredi tijelo Gradske uprave nadležno za zaštitu okoliša, vodeći računa da se dozvoljava prolaz
zraka i vode.
Uz drveće se ne smije odlagati šuta i drugi otpadni materijal.
Članak 80.
Stabla i grane koje smetaju zračnim električnim, telefonskim i sličnim vodovima smiju
obrezivati ili potpuno ukloniti samo pravne ili fizičke osobe kojima je povjereno održavanje javnih
zelenih površina.
Zahvati u smislu odredbe prethodnog stavka koji ne ulaze u redovno održavanje, vrše se na
trošak tražitelja izvršenja ovih radova.
Zabranjuje se sječa ili uklanjanje rijetkih i za područje GRADA karakterističnih stabala i
flornih elemenata, bez odobrenja tijela Gradske uprave nadležnog za zaštitu okoliša po pribavljenom
mišljenju stručne komisije iz stavka 4. čl. 78. ove Odluke.
Članak 81.
Unutar javnih zelenih površina dozvoljeno je postavljanje novih električnih i
telekomunikacijskih vodova samo podzemno.
Iznimno od stavka 1. ovog članka, novi električni i telefonski vodovi mogu se postavljati
nadzemno, kada je to neophodno zbog osobitosti terena i udaljenosti potrošača, nakon pribavljene
suglasnosti tijela Gradske uprave nadležnog za komunalne djelatnosti.
Članak 82.
U postupku ishoñenja grañevne dozvole, na projekt ureñenja okoliša potrebno je ishoditi
suglasnost tijela Gradske uprave nadležnog za prostorno ureñenje.
Nadležna tijela u postupku tehničkog pregleda izgrañene grañevine i izdavanja dozvole za
17
njegovu uporabu utvrñuju, pored zakonom odreñenih elemenata i uvjete u pogledu ureñenosti okolnih
zelenih i drugih površina, u okviru vanjskog izgleda zgrade, sukladno ovoj Odluci, ukoliko je u
grañevnoj dozvoli utvrñena obveza ureñenja okoliša.
Vlasnik, odnosno korisnik grañevine izgrañene prema odobrenom projektu ne smije, nakon
izdavanja uporabne dozvole, na bilo koji način mijenjati izgled ureñenog okoliša, bez odobrenja
nadležnog tijela.
Tijelo Gradske uprave nadležno za prostorno ureñenje utvrdit će minimum ureñenja okoliša
novosagrañenih objekata koji se moraju početi koristiti, ako okoliš nije u potpunosti ureñen.
Članak 83.
Radi zaštite javnih zelenih površina zabranjuje se:
- obarati drveće te vaditi panjeve bez odobrenja;
- obrezivati i skidati grane i vrhove s ukrasnog drveća i grmlja bez odobrenja;
- guliti koru stabla, zasjecati drveće, grmlje i _ivicu;
- penjati se po drveću;
- neovlašteno skidati plodove s drveća i grmlja, trgati i brati cvijeće, vaditi cvjetne i travne
busenove, kidati cvjetne i zelene grane s grmlja i drveća;
- brati lipov cvijet, mladice jele i smreke te zakonom zaštićeno bilje;
- kopati i odnositi zemlju i humus;
- gañati životinje i gañati metu vatrenim oružjem, zračnom puškom, praćkom;
- oštećivati i izvaljivati stabla i grmlje te oštećivati stabla raznim materijalom prilikom
izvoñenja graditeljskih radova;
- oštećivati opremu na zelenim površinama;
- oštećivati sprave za igru djece;
- oštećivati gnijezda i hranilišta ptica, te ista onečišćavati i onesposobljavati;
- kampirati bez odobrenja, zaustavljati, parkirati i prati vozila;
- kretati se vozilom preko zelenih površina;
- ložiti vatru i paliti stabla;
- neovlašteno sakupljati i odnositi suho granje, pokošenu travu i lišće;
- lijepiti i pričvršćivati plakate, oglase i reklame na stabla i objekte na zelenim površinama;
- bacati, odnosno odlagati smeće, otpatke i ispuštati otpadne tekućine;
- deponirati razni materijal;
- hvatati i ubijati ptice i ostale životinje koje _ive na zelenim površinama te uništavati ptičja
gnijezda;
- samovoljno prisvajati i ograñivati javne zelene površine za privatno korištenje;
- održavati manifestacije i postavljati pokretne i nepokretne objekte, ukoliko nisu izričito
dozvoljeni;
- upotrebljavati javne zelene površine odreñene za dječju igru i koristiti sprave za igru djece
protivno njihovoj namjeni.
Članak 84.
Grañanin ili pravna osoba koja namjerno ili iz nepažnje učini štetu na javnim zelenim
površinama dužan je nadoknaditi štetu prema odštetnom zahtjevu kojeg sastavlja pravna ili fizička
osoba koja održava javne zelene površine, a putem tijela Gradske uprave nadležnog za komunalne
djelatnosti.
18
Šteta se procjenjuje prema hortikulturnoj vrijednosti pojedinog objekta na temelju aktualnih
cijena usluga i sadnog materijala.
Članak 85.
Na dijelove zelenila koji su proglašeni zaštićenim objektom prirode (pojedino drvo, drvoredi,
grm, park-šume) vrijede propisi o zaštiti prirode.
IV SKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE SA SKUPLJENIM KOMUNALNIM
OTPADOM
Članak 86.
Ovom Odlukom propisuje se skupljanje, razvrstavanje, odvoz i postupanje sa skupljenim
komunalnim i inertnim tehnološkim otpadom na području GRADA.
Zbrinjavanje ostalog tehnološkog, kao i opasnog otpada, ureñuje se drugim propisima.
Članak 87.
Komunalni otpad u smislu ove Odluke je otpad iz kućanstva, otpad koji nastaje čišćenjem
javnih površina i otpad sličan otpadu iz kućanstva koji nastaje u gospodarstvu i uslužnim
djelatnostima, kao posljedica dnevnog rada i življenja, a koji se po svojoj veličini može odlagati u
tipske posude za otpad.
Tehnološki otpad nastaje u proizvodnim procesima u gospodarstvu i po količinama i sastavu
razlikuje se od komunalnog otpada, te po svojstvima može biti opasni i inertni otpad.
Tehnološki inertni otpad je otpad koji uopće ne sadrži ili sadrži malo tvari koje podlije_u
fizikalnoj, kemijskoj i biološkoj razgradnji, pa ne ugrožava okoliš, te se može odlagati prema vrstama
kao neopasni komunalni otpad.
Članak 88.
Postupanje s otpadom u smislu ove Odluke je skupljanje, skladištenje, obrañivanje i odlaganje
komunalnog i tehnološkog inertnog otpada.
Prilikom postupanja s komunalnim otpadom mora se iz njega izdvojiti eventualni opasni otpad
s kojim se postupa sukladno zakonskim odredbama, koje se odnose na opasni otpad.
Članak 89.
Obrañivanje otpada u smislu ove Odluke su djelatnosti iskorištavanja vrijednih svojstava
otpada radi korištenja u materijalne i energetske svrhe, smanjivanje volumena i djelomično ili potpuno
uklanjanje opasnih svojstava otpada.
Članak 90.
U GRADU, komunalni otpad se skuplja, razvrstava i prevozi organizirano te su pravne ili
fizičke osobe čijom djelatnošću nastaje otpad (u daljnjem tekstu: proizvoñači otpada) obvezni koristiti
usluge pravne ili fizičke osobe koja skuplja, razvrstava i prevozi otpad (u daljnjem tekstu; skupljač
otpada), na način i pod uvjetima utvrñenim ovom Odlukom i drugim propisima koji ureñuju ove
odnose.
Članak 91.
Učesnici u skupljanju, odvozu i postupanju s otpadom dužni su držati se Mjera za postupanje s
19
otpadom koje utvrñuje Gradsko Vijeće Grada Karlovca na temelju Programa zaštite okoliša Grada
Karlovca.
Mjere za postupanje s otpadom odreñuju pobliže obveze proizvoñača otpada, skupljača otpada i
obrañivača otpada od trenutka nastanka otpada do njegovog uskladištenja, odnosno odlaganja.
Članak 92.
Proizvoñači otpada razvrstavaju komunalni otpad na kućno smeće, iskoristiv otpad, glomazni
otpad, tehnološki inertni otpad i grañevinski otpad, odmah po nastajanju otpada.
Skupljač otpada osigurava uvjete za odvojeno skupljanje kućnog otpada i iskoristivog otpada,
glomaznog otpada, tehnološkog inertnog otpada i grañevinskog otpada po vrstama.
1. Kućni otpad
Članak 93.
Područje GRADA na kojem će se kućni otpad skupljati u posude za kućni otpad odreñuje
Gradsko Poglavarstvo Grada Karlovca na prijedlog tijela Gradske uprave nadležnog za komunalne
djelatnosti.
Kućni otpad skuplja se u tipske posude za kućni otpad, čiju vrstu, zapreminu i lokaciju
odreñuje tijelo iz stavka 1. ovog članka.
Članak 94.
Tipske posude nabavljaju prvi put proizvoñači otpada i daju ih na uporabu, održavanje i
obnavljanje skupljaču otpada.
Skupljač otpada du_an je tipske posude iz stavka 1. ovog članka obnoviti u roku od 7 dana od
dana primitka opravdanog zahtjeva proizvoñača otpada.
Za novosagrañene grañevine, tipske posude za kućni otpad nabavlja investitor koji je du_an
nabaviti potreban broj i vrstu tipskih posuda, ovisno o veličini i namjeni grañevine.
Članak 95.
Korisnici poslovnog prostora nabavljaju i označavaju tipske posude za otpad na vlastiti trošak
uz pribavljeno mišljenje tijela Gradske uprave nadležnog za komunalne djelatnosti.
Zabranjeno je korištenje tipskih posuda za otpad namijenjenih drugim korisnicima poslovnog
prostora.
Članak 96.
Broj i vrsta tipskih posuda za sve proizvoñače otpada odreñuje se ovisno o potrebama i drugim
uvjetima, tako da se jednom posudom zapremine do 80 l mogu koristiti najviše četiri domaćinstva.
U slučaju promjene broja proizvoñača otpada, tipske posude mogu se zamijeniti drugom
posudom odgovarajućeg kapaciteta, s tim da novi proizvoñači otpada snose razliku troškova nabavke
tipske posude u dijelu vlastitih potreba.
Članak 97.
Tipske posude za kućni otpad postavljaju se na lako pristupačnim i zaštićenim mjestima gdje ne
smetaju prolazu pješaka i vozila, koja odreñuje tijelo Gradske uprave nadležno za komunalne
djelatnosti.
U grañevinama s posebno izgrañenim prostorijama za odlaganje otpada, tipske posude
20
postavljaju se u te prostorije, a u zgradama sa izvedenim kanalima za uklanjanje otpada, proizvoñači
otpada du_ni su nekorisni kućni otpad uklanjati ubacivanjem u te kanale.
Proizvoñači otpada koji drže tipsku posudu u zatvorenim dvorištima ili prostorijama, kao i oni
koji drže pse u neposrednoj blizini tipskih posuda, du_ni su na dane odvoza otpada iznijeti tipske
posude van ograde, odnosno prostora, a nakon utovara sami vratiti posude na prvobitno mjesto.
Članak 98.
Mjesto za postavljanje tipskih posuda za kućnog otpada mora se održavati čistim, o čemu brinu
proizvoñači otpada.
Tipske posude za kućni otpad moraju biti uvijek propisno zatvorene, a proizvoñači otpada
du_ni su odlagati kućni otpad tako da se isto ne rasipa i da se posude ne oštećuju, da ih ne pune preko
gornjeg ruba, te da u posude za kućni otpad ne ubacuju glomazni otpad.
Zabranjeno je ulijevanje tekućine u tipske posude, ubacivanje otpada koje se ne smatra kućnim
otpadom (šuta, cigla, zemlja, papir, staro željezo, žica i sl.), ubacivanje _ara, vrućeg pepela i drugog
zapaljivog materijala, te zaraznog i opasnog materijala, prebiranje otpada odloženog u tipske posude
od strane neovlaštenih osoba, kao i premještanje bez odobrenja, te na drugi način njihovo oštećivanje.
Skupljač otpada du_an je tipske posude redovito čistiti, a najmanje dva puta godišnje oprati i
izvršiti dezinfekciju i dezinsekciju.
Članak 99.
Skupljač otpada mora prilikom iznošenja tipskih posuda i utovara otpada paziti da ne doñe do
prosipanja sadržaja posude, te eventualno prosuti sadržaj odmah ukloniti, a ispražnjenu posudu vratiti
na odreñeno mjesto, i paziti da pri tom ne oštećuju ograde, pročelja, zajedničke dijelove i ureñaje
zgrada.
Članak 100.
Kućni otpad se odvozi na odreñene dane i u prikladno vrijeme, najmanje dva puta tjedno, a
organski otpaci ugostiteljskih i drugih objekata i pogona, svakodnevno.
Iznimno od prethodnog stavka, s pojedinih rjeñe naseljenih područja kućni otpad se može
odvoziti i manje od dva puta tjedno, u vrijeme koje odredi tijelo Gradske uprave nadležno za
komunalne djelatnosti.
Skupljač otpada dužan je voditi računa da za vrijeme državnih, vjerskih i drugih blagdana ne
doñe do nagomilavanja otpada u stambenim objektima. O danima i vremenu odvoza kućnog otpada na
odgovarajući način, obavještavaju se proizvoñači otpada.
Članak 101.
Kućni otpad odvozi se specijalnim sabirnim vozilom, na način koji zadovoljava zdravstveno
higijenske zahtjeve, na odlagalište otpada.
U dijelovima GRADA gdje je pristup nemoguć specijalnim sabirnim vozilom, može se kućni
otpad odvoziti manjim vozilima koja moraju s unutarnje strane biti obložena limom, dobro pokrivena i
zatvorena, tako da je isključena mogućnost ispadanja otpada.
Vozila, u smislu ovog članka Odluke, moraju se nakon dnevne uporabe oprati i dezinficirati.
2. Iskoristiv otpad
Članak 102.
21
Iskoristiv otpad je otpad čija se vrijednosna svojstva mogu iskoristiti, a moraju se odvojeno
skupljati i skladištiti.
Proizvoñač otpada odlaže iskoristiv otpad u tipske posude koje su postavljene na pristupačnim
mjestima u gušće naseljenim dijelovima GRADA ili u posebnim reciklažnim dvorištima.
O broju i vrsti tipskih posuda za iskoristiv otpad, njihovoj nabavci, rasporedu, te odreñivanju
lokacije i ureñenju reciklažnih dvorišta brine tijelo Gradske uprave nadležno za komunalne djelatnosti.
Članak 103.
Reciklažno dvorište u smislu ove Odluke je ureñena i ograñena površina sa postavljenim i
obilježnim tipskim posudama ili slobodna, zaštićena površina koja je pripremljena za kontrolirano
odvojeno sakupljanje i razvrstavanje iskoristivog otpada.
Tipske posude za iskoristiv otpad i reciklaža dvorišta moraju se održavati u urednom i
ispravnom stanju.
O održvanju tipskih posuda i reciklažih dvorišta brine skupljač otpada.
Članak 104.
Tipske posude i reciklažna dvorišta prazne se po njihovom popunjenju. Pražnjenje tipskih
posuda za iskoristiv otpad vrši skupljač otpada odvozom na daljnje obrañivanje.
Iskoristivim otpadom nakon obrañivanja raspolaže skupljač otpada.
Članak 105.
Zabranjeno je stavljanje jedne vrste iskoristivog otpada u tipsku posudu sa oznakom druge vrste
iskoristivog otpada, kao i odlaganje kućnog smeća u tipske posude za iskoristiv otpad.
Članak 106.
Iskoristiv otpad iz stavka 1. članka 102. ove Odluke može se iznimno odložiti s komunalnim
otpadom ili spaliti, ako je to gospodarski opravdano ili nije štetno za okoliš, uz suglasnost županijskog
ureda nadležnog za zaštitu okoliša.
3. Glomazni otpad
Članak 107.
Glomazni otpad u smislu ove Odluke su veći predmeti iz kućanstva koji se više ne koriste.
Glomazni otpad odlažu proizvoñači, a odvoze skupljači otpada sa mjesta koja uz suglasnost sa
skupljačem otpada odredi tijelo Gradske uprave nadležno za komunalne djelatnosti .
Usluge iz stavka 2. ovog članka može izvršiti i druga pravna ili fizička osoba koja vrši prijevoz,
na trošak proizvoñača otpada, odnosno izvoditelj radova.
Članak 108.
U slučaju kada proizvoñač otpada sam odvozi glomazni otpad na odreñenu deponiju, ne snosi
troškove odlaganja otpada.
Članak 109.
Glomazni otpad skupljaju i odvoze skupljači otpada po potrebi i u skladu s posebnim
programom, kojeg utvrñuje tijelo Gradske uprave nadležno za komunalne djelatnosti.
Programom iz prethodnog stavka posebno se utvrñuje mjesto za postavljanje posuda za
glomazni otpad odgovarajuće zapremine, dane skupljanja i vrijeme odvoza glomaznog otpada.
22
O načinu odlaganja i odvoza glomaznog otpada na pogodan način obavještavaju se svi
proizvoñači otpada.
Članak 110.
Glomazni otpad odvozi se na javno odlagalište otpada.
Zabranjeno je odlaganje glomaznog otpada izvan utvrñenih termina i lokacija kao i njegovo
stavljanje u tipske posude za kućni otpad, iskoristiv otpad i u prostorije za spremanje tih posuda.
4. Tehnološki inertni otpad
Članak 111.
Tehnološki inertni otpad iz stavka 3. članka 87. ove Odluke smatra se otpadom iz proizvodnih
procesa koji nije opasan po okoliš pa se može s njim postupati i odlagati ga zajedno s komunalnim
otpadom.
Proizvoñači tehnološkog inertnog otpada dužni su skupljati i odlagati otpatke u posebne posude
odgovarajuće zapremine, na prikladnim mjestima, ovisno o vrsti otpatka uz pridržavanje sanitarnih i
higijenskih uvjeta.
Proizvoñači otpada mogu uništiti tehnološki inertni otpad uz odobrenje nadležne inspekcije na
suvremen način, ako za to ispunjavaju sanitarne i tehničke uvjete ili osiguraju odvoz na mjesto
odreñeno za njihovo odlaganje. Tehnološki inertni otpad, kao poseban otpad, može se nakon prethodne
obrade i izdvajanja sekundarnih sirovina odlagati sa komunalnim otpadom na odlagalište otpada samo
pod uvjetom ako su izdvojene opasne i štetne tvari u skladu s važećim propisima.
5. Grañevinski otpad
Članak 112.
Proizvoñači grañevinskog otpada dužni su sa istim postupati kao sa glomaznim otpadom.
Veće količine neopasnog grañevinskog otpada proizvoñač otpada du_an je skupljati i skladištiti
na odreñeno vrijeme na posebnom mjestu, kojeg odreñuje tijelo Gradske uprave nadležno za
komunalne djelatnosti, a nakon toga se razvrstava, odvozi i odlaže na za to predviñena odlagališta po
vrstama otpada ili na odlagalište komunalnog otpada.
Članak 113.
U slučaju da proizvoñač grañevinskog otpada sam odvozi veće količine razvrstanog
grañevinskog otpada, ne snosi troškove odlaganja ako ishodi odobrenje od skupljača otpada.
Članak 114.
Grañevinski otpad nastao čišćenjem oštećenih ili porušenih grañevina, zbrinut će se na poseban
način uz odobrenje tijela Gradske uprave nadležnog za komunalne djelatnosti, tako da se prethodno
utvrdi potreba početnog razvrstavanja ili ukupne prerade miješanog grañevinskog otpada na odreñenoj
lokaciji.
6. Odlagališta otpada
Članak 115.
Komunalni otpad s javnih površina, otpad iz kućanstava i sličan otpad iz gospodarstva,
ustanova i uslužnih djelatnosti, tehnološki inertni otpad i grañevinski otpad odlažu se na odlagalište
otpada.
Otpad pobrojan u prethodnom stavku ovog članka, u naseljenim mjestima izvan KARLOVCA,
23
može se sakupljati na privremenim odlagalištima.
Članak 116.
Lokaciju odlagališta otpada za KARLOVAC odreñuje Gradsko Vijeće Grada Karlovca, u
skladu sa važećim planovima ureñenja prostora.
Način ureñenja, održavanja i čuvanja, te prestanak korištenja odlagališta otpada odreñuje se
Mjerama za postupanje s otpadom koje utvrñuje Gradsko vijeće na temelju Programa zaštite okoliša.
Odlagalište otpada ureñuje i održava sakupljač otpada, odnosno pravna ili fizička osoba koja
skuplja, razvrstava i prevozi otpad, prema posebnom pravilniku kojeg donosi Gradsko poglavarstvo,
na prijedlog tijela Gradske uprave nadležnog za komunalne djelatnosti uz pribavljeno mišljenje pravne
ili fizičke osobe kojoj je povjereno skupljanje, razvrstavanje i odvoženje otpada.
Lokacije privremenih odlagališta za pojedina naseljena mjesta na području GRADA odreñuje
tijelo Gradske uprave nadležno za komunalne djelatnosti.
Članak 117.
Otpad se na odlagalište otpada odlaže na mjesta i prema rasporedu kojeg odreñuje pravna ili
fizička osoba iz 3. stavka prethodnog članka ove Odluke.
Pravna ili fizička osoba iz prethodnog stavka du_na je odlagalište otpada urediti, održavati i
čuvati na propisan način, odnosno prema utvrñenoj kategorizaciji odlagališta otpada, za koje način rada
propisuje ravnatelj Državne uprave za zaštitu okoliša.
Članak 118.
Pravna ili fizička osoba, kojoj je povjereno ureñenje i održavanje odlagališta otpada, du_no je
strojeve koji se koriste na odlagalištu po završetku radnog dana očistiti i dezinficirati.
Na odlagalištu otpada mora se postaviti ureñaj za vaganje otpada kao i objekte i ureñaje za
osobnu higijenu i zaštitu radnika zaposlenih na odlagalištu (garderoba, zahodi, predprostori sa
ureñajima za pranje ruku, tuševi, soba za boravak i prehranu djelatnika) u veličini koja odgovara broju
djelatnika.
Članak 119.
Na odlagalište otpada ne smiju se dovoditi ni puštati domaće životinje.
Na odlagalištu otpada ne smije se prebirati ni razgrtati otpad.
Na odlagalištu otpada zabranjeno je zadržavanje bez odobrenja službene osobe.
Članak 120.
Skupljač otpada dužan je odložiti ili uništiti skupljeni otpad u skladu s posebnim propisima.
Neiskoristiv otpad mora se odložiti ili uništavati bez štete po čovjekovu okolinu, sigurnost
prometa i materijalnih dobara.
6. Odvoz i likvidacija fekalija
Članak 121.
Čišćenje septičkih taložnica, njihova dezinfekcija, crpljenje i odvoz fekalija, kao i čišćenje ili
odčepljenje kućnih kanalizacijskih priključaka i instalacija, obavlja se tehničkim sredstvima i
opremom, uz primjenu potrebnih sanitarno-higijenskih mjera.
Likvidacija fekalija i drugih sličnih tekućih otpadaka vrši se ispražnjavanjem sadržaja cisterni
u javnu kanalizacijsku mre_u do izgradnje centralnog gradskog ureñaja za pročišćavanje otpadnih
24
voda, na mjestima odreñenim po pravnoj ili fizičkoj osobi koja održava gradsku kanalizaciju.
Zabranjeno je izlijevanje i ispuštanje fekalije i drugih sličnih tekućih otpadaka po vrtovima,
javnim prometnim i zelenim površinama.
Ostala pitanja glede održavanja slivnika, septičkih jama te odvodnje otpadnih tvari ureñuje se
posebnom Odlukom.
V UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA
Članak 122.
Na području GRADA uklanja se snijeg i led s prometnih površina i krovova zgrada uz
prometne površine.
Snijeg i led s prometnih površina uklanja se u skladu sa odredbama Plana i Programa
održavanja prometnih površina u zimskim uvjetima, koje donosi Gradsko Poglavarstvo Grada
Karlovca, na prijedlog tijela Gradske uprave nadležnog za promet.
Snijeg s prometnih površina treba početi uklanjati kada napada 5 cm, a ako pada neprekidno
mora se uklanjati i više pute.
Pravne ili fizičke osobe koje izvršavaju radove predviñene Planom i programom iz stavka 2.
ovog članka, du_ne su na prometnim površinama osigurati prohodnost u rokovima koji su odreñeni
važećim Planom i programom održavanja prometnih površina u zimskim uvjetima.
Snijeg i led s krovova zgrada uklanja se kada postoji mogućnost odrona i ugrožavanja sigurnost
prolaznika i vozila.
Članak 123.
O uklanjanju snijega i leda s prometnih površina brine tijelo Gradske uprave nadležno za
poslove gospodarstva na temelju Plana i Programa iz 2. stavka prethodnog članka.
Tijelo Gradske uprave nadležno za poslove prometa du_no je do 15. listopada tekuće godine
uskladiti Planove i Programe održavanja javnih cesta, prometnih površina i nerazvrstanih cesta u
zimskim uvjetima za razdoblje od 15. studenog tekuće godine do 31. ožujka naredne godine.
Pravne ili fizičke osobe koje izvršavaju Plan i Program iz stavka 2. prethodnog članka ovog
članka dužne su svakodnevno izvješćivati tijelo Gradske uprave nadležno za poslove prometa o stanju
prometnih površina.
Uklanjanje snijega i leda na raskrižjima javnih i nerazvrstanih cesta obavlja se prema posebnom
Planom kojeg utvrñuje tijelo Gradske uprave nadležno za poslove prometa u suradnji s odgovarajućim
službama.
Članak 124.
O uklanjanju snijega i leda s kolodvora, parkirališta s nadzorom, tržnica na malo i sličnih
prostora brine pravna ili fizička osoba koja tim površinama upravlja ili ih koristi.
O uklanjanju snijega i leda s nogostupa uz zgrade kolektivnog stanovanja brine ovlašteni
Predstavnik stambene zgrade.
O uklanjanju snijega i leda s nogostupa uz zgrade brinu vlasnici zgrada odnosno vlasnici ili
korisnici stanova i poslovnih prostorija u zgradi.
O uklanjanju snijega i leda s nogostupa uz kioske i pokretne naprave brinu vlasnici, odnosno
korisnici kioska i pokretnih naprava.
O uklanjanju snijega i leda s nogostupa uz poslovne zgrade brinu pravne ili fizičke osobe koje
su vlasnici, odnosno korisnici poslovnog prostora u tim zgradama.
Iznimno od stavka 1. ovog članka o uklanjanju snijega i leda s nogostupa ispred lokala uz
25
prometne površine brinu vlasnici i korisnici lokala.
Članak 125.
O uklanjanju snijega i leda s krovova zgrada kolektivnog stanovanja brine ovlašteni
Predstavnik stambene zgrade.
O uklanjanju snijega i leda s krovova poslovnih zgrada brinu pravne ili fizičke osobe koje su
korisnici poslovnog prostora u tim zgradama.
O uklanjanju snijega i leda s krovova stambenih zgrada u vlasništvu grañana brinu vlasnici tih
zgrada.
Članak 126.
Nositelji obveza za uklanjanje snijega i leda u smislu ove Odluke mogu privremeno odlo_iti
nagomilani snijeg i led na prometne površine, ako za to ne mogu koristiti dvorišta zgrada ili drugi
slobodni prostor.
Prilikom uklanjanja snijega i leda sa krova mora se sa oba kraja pročelja zgrade staviti zapreka i
znak opasnosti s oznakom "Pozor - snijeg na krovu".
Snijeg i led mora se sakupljati na gomilu tako da prometne površine ostanu prohodne za kolni i
pješački promet, a ulični jarci i slivnici protočni.
Gomile skupljenog snijega i leda u centru KARLOVCA moraju se odvesti u najkraće vrijeme.
Članak 127.
Ukoliko nositelji obveza ne izvrše utvrñene obveze na uklanjanju snijega i leda, komunalni
redar će odrediti uklanjanje snijega i leda na njihov trošak, izreći mandatnu kaznu ili pokrenuti
prekršajni postupak.
Članak 128.
Prometne površine moraju se, radi sprečavanja nastanka leda i radi sprečavanja klizanja,
posipati odgovarajućim materijalom.
Načini, materijal za posipavanje i vrijeme posipavanja odreñuje se Programom iz stavka 2.
članka 122. ove Odluke.
Pravne ili fizičke osobe koje brinu o uklanjanju snijega i leda, u skladu s ovom Odlukom, du_ni
su osigurati da se materijal kojim je posipana prometna površina ukloni u roku od osam dana po
otapanju snijega i leda, a najkasnije do 31. o_ujka tekuće godine.
VI UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA
Članak 129.
Za istovar drva, ugljena i drugog ogrjevnog materijala, piljenje i cijepanje drva, na području
GRADA treba prvenstveno koristiti dvorišta i druge prostore koji se u smislu ove Odluke ne smatraju
javnim površinama.
U slučaju potrebe, može se ukoliko je to neophodno, dio prometne površine privremeno
upotrijebiti za istovar ogrjevnog materijala, te za slaganje i piljenje ogrjevnog drva, ali tako da ne
ometa sigurnost cestovnog i pješačkog prometa.
U pojedinim ulicama ili dijelovima KARLOVCA, zbog interesa sigurnosti i nesmetanog
odvijanja prometa vozila i pješaka, komunalno redarstvo može potpuno zabraniti ili vremenski
ograničiti radove u smislu prethodnog stavka.
Zabranjeno je cijepanje drva i razbijanje ugljena i drugih predmeta na javnim površinama.
26
Članak 130.
Drva, ugljen i drugi ogrjevni materijal moraju se ukloniti s javne površine najkasnije u roku 24
sata, a korištena površina odmah očistiti od piljevine i drugih otpadaka.
U opravdanim slučajevima (bolest, starosna nemoć i sl.) komunalno redarstvo može produžiti
rok iz prethodnog stavka u slučaju da su ispunjeni i uvjeti glede nesmetanog odvijanja prometa i
očuvanja okoliša.
Komunalno redarstvo može, na zahtjev vlasnika zgrade ili ovlaštenog predstavnika stambene
zgrade, odobriti korištenje javne površine za odlaganje drva i drugog ogrjevnog materijala na odreñeno
vrijeme u pojedinim dijelovima grada, ukoliko se njegovo odlaganje ne može riješiti na drugi način, a
pod uvjetima iz prethodnog stavka.
Istovarena drva ili drugi ogrjevni materijal moraju se uredno složiti okomito na rub nogostupa,
izvan cestovnog pojasa, najmanje dva metra od stambenog objekta, te zaštititi od rušenja.
Članak 131.
Utovar i istovar robe i materijala treba obavljati prvenstveno izvan javnih površina. U
opravdanim slučajevima (nedostatak prostora ili kolnog ulaza i sl.) može se istovar i utovar privremeno
obaviti na javnim površinama, osim na mjestima na kojima je to izričito zabranjeno.
Po izvršenom utovaru i istovaru, javna površina se mora odmah očistiti.
Kod obavljanja radova iz stavka 1. ovog članka ne smije se dovoziti vozilo na javnu zelenu
površinu.
Članak 132.
Na javnu površinu ispred poslovnog prostora, prodavaonice, kioska i skladišta ne smije se
odlagati ambalaža i sl.
Na javnu površinu ispred objekata iz stavka 1. ovog članka ne smije se izlagati roba bez
odobrenja tijela Gradske uprave nadležnog za komunalne djelatnosti.
Ispred zgrade i ograde ili na zgradu i ogradu ne smiju se odlagati ureñaji ili predmeti, kao ni
postavljati ureñaje i predmete na javnu površinu, bez odobrenja tijela Gradske uprave nadležnog za
komunalne djelatnosti.
Članak 133.
Vlasnici tehnički neispravnih, oštećenih i napuštenih vozila i njihovih dijelova dužni su izvršiti
njihovo uklanjanje sa javne površine u roku od 15 dana od njihovog postavljanja.
U protivnom, komunalno redarstvo će odrediti uklanjanje vozila iz prethodnog stavka na trošak
vlasnika i utvrditi uvjete smještaja i čuvanja vozila u skladu sa posebnim Pravilnikom kojeg donosi
Gradsko Poglavarstvo Grada Karlovca na prijedlog Komunalnog redarstva.
Pravilnikom iz prethodnog stavka ureñuje se naročito, način i rokovi odvoza, smještaj i čuvanja
vozila, te utvrñivanje nastalih troškova.
Troškove odvoza, smještaja i čuvanja vozila snosi vlasnik, a iste podmiruje prije preuzimanja
vozila.
Troškovi odvoza, smještaja i čuvanja vozila nepoznatih vlasnika podmiruju se iz sredstava
predviñenih za te potrebe u Proračunu Grada Karlovca.
Odredbe stavka 1. i 2. ovog članka shodno se primjenjuje i na vozila nepoznatih vlasnika.
Članak 134.
Olupine vozila ostavljene na javnoj površini vlasnici moraju ukloniti u roku 15 dana od dana
odlaganja.
27
U slučaju da se olupina vozila ne ukloni u roku iz prethodnog stavka, Komunalno redarstvo
naložiti će premještanje olupine vozila na odlagalište za koristan otpad.
Vlasnik olupine vozila iz 1. stavka ovog članka snosi troškove uklanjanja olupine vozila u
skladu sa Pravilnikom iz stavka 3. prethodnog članka.
Troškove uklanjanja olupina vozila nepoznatih vlasnika podmiruju se iz sredstava predviñenih
za te potrebe u Proračunu Grada Karlovca, odnosno iz sredstava dobivenih prodajom korisnog otpada.
VII DRŽANJE STOKE I PERADI
Članak 135.
Na području GRADA dozvoljeno je držanje stoke i peradi pod uvjetima utvrñenim ovom
Odlukom i uz posebne uvjete ureñenja i izgradnje grañevina za njihovo držanje, u skladu sa
prostornim planovima i propisima iz oblasti grañenja.
Zabranjeno je držanje stoke i peradi na području KARLOVCA, unutar granica:
- od mosta na rijeci Kupi na brzoj cesti, brzom cestom na sjever do Mihanovićeve ulice,
Mihanovićevom ulicom do industrijskog kolosjeka tvrtke “Žitoproizvod” d.o.o., industrijskim
kolosjekom prema istoku do Ul. Banija, zatim preko Ul. Banija i dalje prugom do prostora INA
trgovine, ulicom izmeñu INA trgovine i Stolarije Dubovac do rijeke Kupe, prelazi rijeku Kupu do
nasipa sjevereno od naselja Gaza, nasipom do rijeke Korane, rijekom Koranom uzvodno do benzinske
crpke Rakovac, dalje Ul. Udbinja, preko željezničkog nadvožnjaka, Ul. Donja Švarča, preko Riječke
ulice, Ul. A.Štampara, južnom granicom bolničkog kompleksa do šume Kozjača, rubom šume
Kozjača u smjeru sjeverozapada do Jamadolske ulice, Jamadolskom ulicom uključujući obje strane
Jamadolske ulice do Ul. Luščić, zatim Ul. Luščić do Katoličkog groblja, zatim Nemičićevom ulicom
do Ulice Dubovac, uz granicu tvorničkog zemljišta Pivovare do rijeke Kupe i dalje rijekom Kupom
nizvodno do mosta na brzoj cesti.
Posebnim aktom Gradskog Poglavarstva Grada Karlovca utvrdit će se uvjeti i način uklanjanja
krupne i druge stoke sa gradskog područja KARLOVCA, opisanog u prethodnom stavku.
VIII MJERE ZA PROVOðENJE KOMUNALNOG REDA
Članak 136.
Nadzor nad provoñenjem odredbi komunalnog reda provodi Komunalno redarstvo Grada
Karlovca.
Komunalni redari moraju imati posebnu iskaznicu i službenu odjeću sa oznakama.
Pobliže odredbe o obliku, sadržaju i načinu izdavanja iskaznice, obliku, boji i uporabi službene
odjeće i oznaka ureñuju se posebnim Pravilnikom kojeg donosi Gradsko Poglavarstvo.
Članak 137.
U obavljanju nadzora komunalni redar ovlašten je:
- nadzirati primjenu provedaba ove Odluke i propisa donesenih na temelju ove Odluke;
- narediti obavljanje radova koji se ureñuju ovom Odlukom, ako utvrdi da se ne obavljaju,
odnosno da se obavljaju nepravilno ili nepotpuno;
- zabraniti obavljanje radova koji se ureñuju ovom Odlukom, ako se izvode bez odobrenja
nadležnog tijela, odnosno suprotno tom odobrenju;
- zabraniti uporabu neispravnog komunalnog objekta, ureñaja ili naprave, čije se postavljanje
28
ureñuje ovom Odlukom dok se nedostaci ne uklone;
- narediti uklanjanje stoke i peradi, predmeta, objekata ili ureñaja koji se drže ili su postavljeni
bez odobrenja nadležnog tijela ili suprotno tom odobrenju, odnosno suprotno odredbama ove Odluke.
- odrediti izvršenje obveze putem treće osobe na račun obveznika, ukoliko pregledom utvrdi da
se ona uopće ne vrši ili se vrši nepotpuno ili nepravilno;
- narediti premještanje vozila koje je zatečeno parkirano na javnoj zelenoj površini,
- pokrenuti prekršajni postupak;
- izricati i naplaćivati mandatne kazne;
- poduzimati druge mjere i radnje za koje imaju ovlaštenja.
O uočenim nedostacima i poduzetim mjerama komunalni redar izvještava pravnu ili fizičku
osobu koja je zainteresirana za rezultate izvršenog nadzora.
Članak 138.
Komunalni redari du_ni su:
- upozoravati pravne ili fizičke osobe na vladanje koje nije u skladu s ovom Odlukom i
propisima donesenim na temelju ove Odluke, te zahtijevati poduzimanje odgovarajućih mjera;
- izvještavati pročelnika tijela Gradske uprave nadležnog za komunalne djelatnosti o
slučajevima kršenja odredbi ove Odluke i propisa donesenih na temelju ove Odluke.
Članak 139.
Odgovorne osobe u pravnim osobama, grañani, dužni su komunalnim redarima omogućavati
nesmetano obavljanje dužnosti, a osobito pristup do prostorija, objekata, naprava i ureñaja što su
predmet uredovanja, te im davati potrebna obavještenja.
Ako komunalni redar u svom radu naiñe na otpor ili prijetnje, može zatražiti pomoć nadležne
policijske postaje.
Članak 140.
Grañani u Mjesnim odborima, Mjesni odbori, pravne ili fizičke osobe imaju prava i dužnost
ukazivanja na nepravilnosti i kršenje odredbi ove Odluke, te o tome izvještavati komunalno redarstvo
ili tijelo Gradske uprave nadležno za komunalne djelatnosti .
Mjesni odbori i pravne osobe imaju pravo i dužnost na svom području inicirati poduzimanje
mjera i akcija na provoñenju odredbi ove Odluke, posebice ureñenja okoliša, te o tome izvještavati
nadležna tijela i trgovačka društva komunalnih djelatnosti.
Članak 141.
Poslove odreñene ovom Odlukom obavljaju pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje
tih poslova, koje su odabrane putem javnog nadmetanja, odnosno izborom najpovoljnijeg ponuditelja.
Meñusobni odnosi u obavljanju poslova iz stavka 1. ovog članka ureñuju se ugovorom izmeñu
GRADA i pravne ili fizičke osobe.
Članak 142.
Sredstva za provoñenje odredaba ove Odluke osiguravaju se u proračunu GRADA.
Troškove provoñenja ostalih aktivnosti snose vlasnici odnosno korisnici objekata i druge
pravne ili fizičke osobe, na način utvrñen ovom Odlukom i drugim propisima.
Članak 143.
Ovlaštena tijela i druge pravne ili fizičke osobe u provoñenju odredaba ove Odluke dužne su
29
meñusobno surañivati i usaglašavati aktivnosti, utvrñivati prvenstva u osiguravanja financijskih
sredstava i obavljanja poslova.
Nositelji zadaća u smislu prethodnog stavka dužni su uvažavati prijedloge Mjesnih odbora, te
ih povratno izvijestiti o mogućnostima i načinu ostvarenja.
IX KAZNENE ODREDBE
Članak 144.
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.000,00 kn kaznit će se pravna osoba ako učini
prekršaj iz čl. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 44, 45, 46, 48, 49,50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 70, 71, 72, 75, 76,
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97,98,99, 100, 101, 103, 104, 105, 107, 110,
111, 112, 116, 117, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132,133, 134, 135 i 139.
Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 do 500,00 kn, kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj
osobi, koja učini prekršaj iz prethodnog stavka.
Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 do 500,00 kn kaznit će se grañanin ako počini prekršaj
iz stavka 1. ovog članka.
Članak 145.
Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 kn kaznit će se na licu mjesta za prekršaj, djelatnik
pravne osobe koja obavlja djelatnost sakupljanja i odvoza otpada, ako:
1. prilikom skupljanja i odvoza kućnog smeća ne pazi na održavanje čistoće, oštećuje posudu
za smeće, prostorije u kojoj su smještene iste, te ograde i pročelja zgrada,
2. posude za odlaganje kućnog smeća ne vrati na odreñeno mjesto ili ne očisti smeće ako se
prospe iz vreće ili posude za smeće.
3. prilikom čišćenja javnih površina na odreñenim gradskim četvrtima, koja odreñuju pravna
osoba iz stavka 1. ovog članka, ne očisti ili djelomično očisti javnu površinu za koju je zadužen.
Članak 146.
Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 kazniti će se grañanin na licu mjesta ako:
1. se zatekne u isticanju plakata na nedozvoljenim mjestima;
2. prlja, oštećuje ili na drugi način uništava uredno istaknute plakate ili obavijesti;
3. dovodi životinje na javno kupalište;
4. vozi čamac s motorom na području javnog kupališta;
5. prosipa rasuti materijal, papir, sijeno, slamu, piljevinu, lišće i sl. iz prijevoznog sredstva
po javnoj površini;
6. odloži ambalažu na javnu prometnu površinu ili izloži robu, bez odobrenja;
7. pali otpad na javnoj površini;
8. kampira na javnoj površini bez odobrenja;
9. koristi javne zelene površine namijenjene za dječju igru ili sprave za igru djece, protivno
njihovoj namjeni;
10. se zadržava na odlagalištu otpada bez odobrenja službene osobe, prebire ili razgrće
otpad ili dovodi i pušta domaće životinje;
11. ne ukloni snijeg ili led sa nogostupa uz zgradu koje je vlasnik odnosno korisnik, ili je
vlasnik odnosno korisnik stana ili poslovnog prostora u toj zgradi;
12. cijepa drva, razbija ugljen, drugi materijal ili predmete na javnoj površini;
30
Članak 147.
Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 kazniti će se grañanin na licu mjesta ako:
1. baca predmete ili smeće u vodoskoke i fontane;
2. pere vozilo na obalama vodotoka ili na obalama ujezerenih vodenih površina;
3. kupa životinje na javnom kupalištu;
4. prodaje robu ili proizvode izvan tržnice ili prostora koji su odreñeni posebnim planovima;
5. zaustavlja, parkira ili prolazi vozilom po javnoj zelenoj površini;
6. baca otpad ili na drugi način onečišćuje javne površine,
7. ne očisti ekskrete životinja koje su pod njegovim nadzorom, a koje ostave na javnim
površinama;
8. guli, zasjeca ili na drugi način oštećuju stabla, drveće, grmlje, živicu i cvijetnjake;
Članak 148.
Roditelji ili staratelji maloljetnika, koji počine prekršaj odredaba ove Odluke, kaznit će se
utvrñenom novčanom kaznom, ako su propustili dužnost staranja o maloljetniku.
X PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 149.
Gradsko Vijeće Grada Karlovca će posebnom Odlukom utvrditi opseg, način i ostale uvjete
redovitog godišnjeg održavanja Čistoće javnih površina i održavanja i zaštite javnih zelenih površina.
Članak 150.
Posebnim programom, kojeg donosi Gradsko poglavarstvo na temelju Odluke iz prethodnog
članka ove Odluke, utvrdit će se rokovi i način provoñenja ove Odluke.
Članak 151.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti:
- Odluka o komunalnom redu ("Glasnik” Grada Karlovca br. 2/96);
Članak 152.
Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana nakon objave u "Glasniku” Grada Karlovca.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
dr. Željko Gojšić

13.sjednica GV
04.07.2002.


O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
Članak 1.
U Odluci o komunalnom redu («Glasnik Grada Karlovca» br. 3/99) iza članka 85.dodaju
se članci 85.a, 85.b i 85.c koji glase:
«Članak 85.a
Po javnim površinama određenim člankom 64. ove Odluke kao i po zajedničkim prostorijama u
zgradama kolektivnog stanovanja (stubište, ulaz, dizalo, dvorište i sl.) pas se mora voditi na uzici tako da ne
ugrožava sigurnost i zdravlje ljudi, drugih životinja i njihovo kretanje.
Psi koji zbog svojih urođenih svojstva i agresivnog instinkta ili izvježbanosti predstavljaju opasnost za
sigurnost ljudi, a poglavito dobermani,američki strafordski terijeri, bulterijeri, engleski terijeri, pitbul terijeri,
rotwaileri, doge, njemački i belgijski ovčari, japanski borilački psi,veliki japanski špicevi, mastifi, šarplaninci kao i
njihovi križanci moraju se na površinama iz stavka 1. ovog članka voditi na uzici, obvezno s brnjicom.
Izuzetno od odredbi stavku 1.ovog članka psi se ne smiju voditi na uređena dječja igrališta, cvjetnjake,
travnjake, športske i rekreacijske terene, javna kupališta, kao ni uz objekte dječjih vrtića i škola što će se označiti
okruglim znakom s prekriženim likom psa.
Znak zabrane vođenje pasa iz stavka 3.ovog članka odnosi se na predmetnu površinu kao cjelinu.
Ograničenja iz stavka 2. i 3.ovog članka ne odnosi se na pse vodiče slijepih osoba.
Članak 85.b
Izuzetno od odredbe članka 85.a stavka 1. ove Odluke psi se mogu kretati uz nadzor i odgovornost
vlasnika bez uzice, a psi opisani i nabrojeni u članku 85.a stavku 2. ove Odluke s brnjicom, po javnim
površinama koje će biti obilježeni okruglim znakom s likom psa.
Prostore iz stavka 1.ovog članka posebnim rješenjem utvrdit će po načelu ravnomjernosti za cijelo
područje naselja Karlovca, upravno tijelo Grada Karlovca nadležno za komunalne djelatnosti.
Članak 85.c
Posjednik ili voditelj psa dužan je nositi pribor za čišćenje fekalija i očistiti svaku površinu
koju njegov pas onečisti.»
Članak 2.
U članku 146. točka 3. se briše.
Članak 3.
Iza članka 146. dodaje se članak 146.a koji glasi:
«Članak 146.a
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00kn kaznit će se građanin odnosno posjednik ili voditelj psa ako:
1. vodi psa bez uzice (čl. 85.a st.2.),
2. vodi plsa bez zaštitne košarice - brnjice (čl.85.a. st.3.),
3. dovodi psa na površinu na kojima je zabranjeno dovođenje psa (čl.85.a st.3.),
4. pušta psa bez brnjice kojem je obveza staviti brnjicu, na javnim površinama gdje je
dozvoljeno kretanje pasa (čl.85.b st.1.)
5. prilikom vođenja psa po javnim površinama ne nosi pribor za čišćenje ili ne očisti
izmet i fekalije (čl.85.c),
Za prekršaje iz stavka 1.ovog članka građanin odnosno posjednik ili voditelj psa može se kazniti na licu
mjesta novčanom kaznom u iznosu od 350,00kn.»
Članak 4
U članku 147.točka 7. se briše.
Članak 5.
Upravno tijelo Grada Karlovca nadležno za komunalne djelatnosti dužno je donijeti rješenje iz
članka 85.b stavka 2. u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke i u navedenom roku iste obilježiti
posebnim znakovima.
Članak 6.
Ova Odluka objavit će se u Glasniku grada Karlovca

GRADSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/03-01/0002
URBROJ:2133/01-03-04-03- 9
Karlovac, 13. veljače 2003.
Na temelju članka 14. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( “NN” br. 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00 i 59/01 ), članka 32. stavak 2. Zakona o prekršajima (“NN” 88/02) i
članka 40. Statuta Grada Karlovca ( “GGK” br. 9/01 ), Gradsko vijeće Grada Karlovca na 19.
sjednici održanoj dana 13. veljače 2003. godine donijelo je
O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
Članak 1.
U Odluci o komunalnom redu ( “Glasnik Grada Karlovca” broj 3/99 i 7/02 ) briše se
glava: “IX Kaznene odredbe” i članci 144., 145., 146., 146. a i 147.
Članak 2.
U Odluci iz članka 1. dodaje se glava: “IX Prekršajne sankcije” i članci 144., 145.,
146. i 147., 147.a i 147.b koji glase:
Članak 144.
Globa u iznosu 1.000,00 kuna izreći će se pravnoj osobi ako počini prekršaj iz članaka
6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 70, 71, 72,
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104,
105, 107, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129,
130, 131, 132, 133, 134, 135, 138 st. 1.t.1., 139 ove Odluke.
Globa u iznosu 200,00 kuna izreći će se odgovornoj osobi u pravnoj osobi koja počini
prekršaj iz prethodnog stavka.
Globa u iznosu 200,00 kuna izreći će se fizičkoj osobi - grañaninu koji počini prekršaj
iz stavka 1. ovog članka.
Članak 145.
Globa u iznosu 200,00 kuna izreći će se na na mjestu prekršaja djelatniku pravne
osobe koja obavlja djelatnost skupljanja i odvoza otpada ako:
1. Prilikom skupljanja i odvoza kućnog smeća ne pazi na održavanje čistoće odnosno
ne pokupi razasuto smeće, uz posudu, prilikom utovara; oštećuje posudu za smeće;
oštećuje prostorije u kojoj su smještene posude za smeće odnosno ograde i pročelja
zgrada.
2. Posude za odlaganje kućnog smeća ne vrati na odreñeno mjesto ili ne očisti smeće
koje se prospe iz vreće ili posude za smeće.
3. Prilikom čišćenja javnih površina na odreñenim rajonima, koje odreñuje pravna
osoba iz stavka 1. ovog članka, ne očisti ili djelomično očisti javnu površinu za
koju je zadužen.
Članak 146.
Globa u iznosu 100,00 kuna izreći će se na mjestu prekršaja fizičkoj osobi - grañaninu
ako:
1. se zatekne u isticanju plakata na nedozvoljenim javnim mjestima;
2. prlja, oštećuje ili na drugi način uništava uredno istaknute plakate ili obavijesti;
3. vozi čamac s motorom na području javnih kupališta;
4. prosipa rasuti materijal, papir, sjeno, slamu, piljevinu, lišće i slično iz prijevoznog
sredtsva po javnoj površini;
5. odloži ambalažu ili izloži robu na javnu površinu bez odobrenja;
6. pali otpad na javnoj površini;
7. kampira na javnoj površini bez odobrenja;
8. se zadržava na odlagalištu otpada bez odobrenja službene osobe, prebire ili razgrće
otpad, dovodi ili pušta domaće životinje;
9. ne ukloni snijeg ili led sa nogosupa uz zgradu koje je vlasnik odnosno korisnik, ili
je vlasnik odnosno korisnik stana ili poslovnog prostora u toj zgradi;
10. ne ukloni snijeg ili led sa krova zgrade koje je vlasnik odnosno korisnik, ili je
vlasnik odnosno korisnik stana ili poslovnog prostora u toj zgradi;
11. cijepa drva, razbija ugljen ili drugi materijal ili predmete na javnoj površini.
12. pere vozila na javnim površinama.
Članak 147.
Globa u iznosu 200,00 kuna izreći će se na mjestu prekršaja fizičkoj osobi - grañaninu
ako:
1. Baca predmete ili smeće u vodoskoke ili fontane.
2. Pere vozilo na obalama vodotoka ili obalama ujezerenih vodenih površina.
3. Kupa životinje na javnom kupalištu.
4. Prodaje robu ili proizvode izvan tržnice odnosno tržnog prostora ili prostora koji su
odreñeni posebnim planovima ili prodaje robu ili proizvode bez odobrenja.
5. Zaustavlja, parkira ili prolazi vozilom po javnoj zelenoj površini.
6. Baca otpad, ispušta motorna ulja ili na drugi način onečišćuje javne površine.
7. Vrši popravak vozila ili strojeva na javnim površinama.
8. Baca glomazni, grañevinski ili druge vrste opasnog otpada u tipske posude
predviñene za kućno smeće.
9. Guli, zasjeca ili na drugi način oštećuje stabla, drveće, grmlje, živice i cvijetnjake
ili na drugi način oštećuje javne zelene površine ili neovlašteno zauzima odnosno
koristi javnu površinu
10. Koristi javne površine namjenjene za dječju igru ili sprave za igru djece protivno
njihovoj namjeni.
11. Vodi psa bez povodnika ( uzice ) po površinama iz članka 85.a stavka 1.
12. Vodi psa iz članka 85.a stavka 2. bez zaštitne košarice - brnjice.
13. Dovodi psa na površinu na koju je zabranjeno dovoñenje pasa.
14. Pušta psa iz članka 85.a stavak 2. bez brnjice na površinama na kojima je
dozvoljeno puštanje pasa.
15. Prilikom voñenja psa po javnim površinama ne nosi pribor za čišćenje ili ne očisti
izmet ili fekalije psa kojeg je voditelj.
Članak 147. a
Pravne i fizičke osobe koje su proglašene krivima za prekršaje iz članka 144., 145.,
146. i 147. ove Odluke, dužne su nadoknaditi prouzročenu štetu u korist Proračuna, na
temelju stvarnih troškova.
Članak 147. b
U slučajevima kada se obzirom na sve okolnosti koje se tiču djela i počinitelja i kada
nije prouzročena šteta, počinitelju prekršaja može se izreći prekršajna sankcija - opomena.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog ( 8 ) dana nakon objave u Glasniku Grada
Karlovca.
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
mr. Ankica Mamić

Anketa USSGK

Jeste li zadovoljni radom svog predstavnika suvlasnika?

Grijanje

Solarni sustavi

 

  • za pripremu potrošne tople vode,
  • pomoć grijanju prostora i bazena

Solarni toplinski sustavi su izvori topline za grijanje i pripremu PTV-a koji kao osnovni izvor energije koriste toplinu dozračenu od Sunca.Osnovni sustavi za grijanje prostora mogu biti plinski , uljni ,peći na kruta goriva, dizalice topline ili električni kotlovi.

Grijanje na pelete

Grijanje na pelete daje vašem domu pravi prirodni ugođaj. Kroz prozirna vrata ložišta možete vidjeti prekrasan plamen. Jednostavan je za upotrebu, potpuno automatski program omogućuje vam jednostavno rukovanje i  podešavanje. Općenito, potrebna snaga za zagrijavanje 200m3 je oko 15kW, kapacitet grijanja s kvalitetnim peletima je 5,5 - 6kW (1kg).

Električna podna grijanja

Električna podna grijanja općenito nisu smatrana pogodnima za laminatne i drvene podove. Mnogi proizvođači preporučavali su samo vodeno podno grijanje kao jedinu mogučnost grijanja drvenih podova.

Mjerila toplinske energije

Glavni vodomjer

Interni vodomjer