Kako do internog vodomjera?

 Ova tematika uređena je Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga, koji su na snazi od 16.10.2012. godine.

 Članak 16. ovih Uvjeta ističe:

U stambenim zgradama izgrađenim prije 01. siječnja 2000. godine u kojima korisnici žele ugraditi interne vodomjere, potrebno je ispuniti sljedeće uvjete:

- ovjerena suglasnost suvlasnika s više od 50% vlasničkih udjela kojom  suvlasnik preuzima sva prava i obveze koje proizlaze iz ugradnje internih vodomjera,

- dokaz o ispravnosti izvedenih internih vodovodnih instalacija u skladu sa ovim Općim uvjetima,

- dokaz o suvlasničkim udjelima,

- potpisan ugovor predstavnika suvlasnika s Isporučiteljem.

 

Kako se vrši obračun potrošnje vode?

 Količina pružene usluge opskrbe pitkom vodom utvrđuje se vodomjerom. Cijena usluge obračunava se prema očitanoj potrošnji m3 u pravilu jednom mjesečno, a za određena područja svaka tri mjeseca. Korisnik mora čitaču omogućiti očitanje vodomjera.

Isporučena voda za svaki stan u zgradama za koje su lokacijske dozvole izdane prije 01. siječnja 2000. godine, obračunava se na način da se očitana potrošnja glavnog vodomjera raspoređuje na Korisnike prema broju prijavljenih osoba kod svakog korisnika.

 Više o ovoj temi pogledajte u dokumentu  Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga( članak 13)